Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου της Τραπέζης Πειραιώς για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της προς τους μετόχους της εταιρείας MIG για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε ένα βήμα την υποβολή δημόσιας πρότασης της Πειραιώς για τη MIG.

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής θα διαρκέσει συνολικά έξι εβδομάδες, με έναρξη στις 24.02.2023, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 07.04.2023, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 11.04.2023.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

1. Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

2. Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (Δικαίωμα Εξόδου), να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

3. Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here