Η Lavipharm A.E. ανακοίνωσε ότι οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε Ευρώ 57,43 εκατ. το 2023 έναντι Ευρώ 45,14 εκατ. κατά τη χρήση 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,2%.

Παράλληλα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα προ Rebate & Clawback υπερέβησαν τον προσαρμοσμένο στόχο της διοίκησης ύψους Ευρώ 52,27 εκατ. κατά 9,8%.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσαρμογές στις Πωλήσεις της χρήσης 2023 αλλά και της χρήσης 2022 πραγματοποιήθηκαν λόγω της διακοπής της δραστηριότητας φαρμακαποθήκης και παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL) κατά τον Φεβρουάριο του 2024.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 23,20 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 17,62 εκατ. κατά τη χρήση 2022 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 31,6%.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 9,59 εκατ. έναντι Ευρώ 5,56 εκατ. κατά τη χρήση του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 72,4%.

Το προσαρμοσμένα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 9,13 εκατ. έναντι Ευρώ 5,74 εκατ. κατά τη χρήση του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 58,9%.

Σημειώνεται ότι τα EBITDA του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί κατά το ποσό των Ευρώ 635χιλ. λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2, που αφορά τη λογιστική απεικόνιση της αποτίμησης των προγραμμάτων επιβράβευσης εργαζομένων (Stock Option Plan και Stock Award Plan) του Ομίλου.

Το συγκεκριμένο ποσό λόγω της φύσης του, ενώ επηρεάζει όπως αναφέρθηκε τα οικονομικά αποτελέσματα, δεν απαιτεί εκταμίευση στον Όμιλο.

Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 3,25 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 2,26 εκατ. κατά τη χρήση 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,9%.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 1,87 εκατ. έναντι Ευρώ 0,83 εκατ. για τη χρήση 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 125,2%.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων περιόδων του έτους 2023, το εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα επιβαρύνει τα κέρδη του Ομίλου λόγω των υψηλών αποσβέσεων σε σχέση με το έτος 2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ