H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε  το Ενημερωτικό Δελτίo και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει η πώληση του 27% της Τράπεζας Πειραιώς.

H συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΧΣ πραγματοποιήθηε το βράδυ του Σαββάτου  και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Κυριακή.

To σχέδιο προβλέπει ότι στους επενδυτές του εξωτερικού θα διατεθεί το 85% των μετοχών της Πειραιώς μέσω του placement που ξεκινά σήμερα ενώ το υπόλοιπο 15% θα διατεθεί στην Ελλάδα.

To  ΤΧΣ έχει αποφασίσει τη διάθεση του 27% (22%+5%), με το εύρος τιμής να κυμαίνεται μεταξύ 3,7 ευρώ και 4 ευρώ. Από την πλευρά της η  κυβέρνηση φέρεται να προτιμά τη λύση της πλήρους αποεπένδυσης από την τράπεζα, δηλαδη, τη διάθεση του συνόλου του 27% που το ΤΧΣ κατεχει στην τράπεζα, αξιοποιώντας τη θετική συγκυρία της καλής πορείας της οικονομίας, μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

  • «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1012η/3.3.2024 συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

 

Το placement ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού θα διατεθεί στους ξένους επενδυτές και ένα μικρό κομμάτι στην ελληνική αγορά.

Σε περίπτωση που πουληθεί το 27% η αξία του ποσοστού που θα διατεθεί στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 200 εκ.€ και 250 εκατ. ευρώ.

Έσοδα, ύψους έως 1,34 δισ. ευρώ, θα εισπράξει το Δημόσιο στην – πολύ πιθανή – περίπτωση διάθεση του συνολικού πακέτου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, «αγγίζοντας» το 1,45 δισ. ευρώ που κέρδισε σωρευτικά και από τις τρεις προηγούμενες αποεπενδύσεις (94 εκατ. ευρώ για το 1,4% της Eurobank, 294 εκατ. ευρώ για το 9% της Alpha Bank και 1,067 δις ευρώ για το 22% της ΕΤΕ).

Έτσι, το συνολικό όφελος προσεγγίζει τα 2,8 δισ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται το εναπομείναν ποσοστό του ΤΧΣ στην ΕΤΕ (18%).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος») και η
«Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (η «Πειραιώς Holdings») ανακοινώνουν ότι, από την 03.03.2024 θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά την 03.03.2024 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), που αφορά αποκλειστικά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά από τον Πωλητή Μέτοχο έως 41.262.118 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( «Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,93 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings, δυνάμει της από 02.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, το οποίο, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών.

Δεν υπάρχει εγγύηση ανάληψης για τις Προσφερόμενες Μετοχές. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν υπόκειται σε σύμβαση αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την Πειραιώς Holdings, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τον Πωλητή Μέτοχο και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών) και τους όρους και προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 19 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING».

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:

Ημερομηνία Γεγονός

3 Μαρτίου 2024 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ.

3 Μαρτίου 2024 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings, του Πωλητή Μετόχου, του Συμβούλου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, των
Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, της ΕΚ και του Χ.Α.
3 Μαρτίου 2024 Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
3 Μαρτίου 2024 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού και την έναρξη της Ελληνικής Προσφοράς.
4 Μαρτίου 2024 Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδας).
4 Μαρτίου 2024 Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδας).

4-6 Μαρτίου 2024 Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας):

(i) να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς,
(ii) να καθορίζει ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και

(iii) να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις
ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.

6 Μαρτίου 2024 Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα
Ελλάδας).
6 Μαρτίου 2024 Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδας).
7 Μαρτίου 2024 Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμή Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
7 Μαρτίου 2024 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
11 Μαρτίου 2024 Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει, οπότε η Πειραιώς Holdings και ο Πωλητής Μέτοχος θα ενημερώσουν δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με δημόσια ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Πωλητή Μετόχου και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 3 Μαρτίου 2024
στις παρακάτω ιστοσελίδες:
του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus),
της Πειραιώς Holdings (https://www.piraeusholdings.gr/publicoffering),
του Πωλητή Μετόχου (https://hfsf.gr/pfh-secondary-fully-marketed-offering/),
του Συμβούλου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pfh), και
των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pfh, https://www.piraeusholdings.gr/publicoffering).
Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων.

Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία

(i) της Πειραιώς Holdings, Αμερικής 4, Αθήνα 10564, Ελλάδα,

(ii) του Πωλητή Μετόχου, 3ος όροφος, Λεωφ. Ε. Βενιζέλου 10, 10671, Αθήνα, Ελλάδα,

(iii) της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Σύμβουλος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος (οδός Παλαιολόγου 7, 152 32, Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα), και (iv) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., η οποία ενεργεί ως

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (οδός Αμερικής 4, 105 64, Αθήνα, Ελλάδα).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ