Η Κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε. αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», όπως εγκρίθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε., η οποία ανακοίνωσε επίσης τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2023.

Το έργο της επέκτασης (σ.σ. και εμβάθυνσης) του 6ου προβλήτα αποτελεί την κύρια από τις υποχρεωτικές επενδύσεις που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης.

Αρχικό κόστος αναφοράς του εν λόγω έργου στη σύμβαση ήταν τα 130 εκατ. ευρώ, αλλά λόγω των διεθνών πληθωριστικών εξελίξεων των τελευταίων ετών το κόστος έχει εύλογα αυξηθεί και σε προηγούμενη ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε. αναφέρεται κόστος 150 εκατ. ευρώ αλλά πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά.

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023, με την από 17.04.2024 (σ.σ. σημερινή) έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώθηκε πως τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το έτος 2023 αυξήθηκαν σε € 85,9 εκατ., από € 85,3 εκατ. το 2022.

Στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση άνω του +12% (στα € 59,8 εκατ.), επίσης στους τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης (κρουαζιέρας – ακτοπλοΐας) σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις 18,2% και 31,3% αντίστοιχα (στα € 3,9 εκατ. και € 0,9 εκατ. αντίστοιχα), ενώ ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου σημείωσε μείωση εσόδων κατά +21,5%, (στα € 20,2 εκατ.).

Τα έσοδα από την θυγατρική στην Σόφια διαμορφώθηκαν σε μη σημαντικά επίπεδα.