Σε υψηλό επίπεδο κινήθηκαν τα μεγέθη της Motor Oil για το 2019, αν και με μικρή πτώση σε τζίρο και καθαρά κέρδη.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2019 σε 9,37 δισ. ευρώ έναντι 9,51 δις, ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,54%.

Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη, αυτά διαμορφώθηκαν την ίδια περίοδο στα 224.23 εκατ. ευρώ έναντι 254,71 εκατ προηγουμένως.

Σημειώνεται πως, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2019 σε 479, 9 εκατ. από 495,1 εκατ. (μείωση 4,27%)

«Αγκάθι» μέσος όρος τιμών προϊόντων πετρελαίου και δολάριο

Στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 9,76% ενώ μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 5,2%. Ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου ήταν οριακά αυξημένος (0,21%).

Τα έσοδα

Για τη χρήση 2019 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το 75% περίπου των οποίων αφορούσε δραστηριότητες τις NRG Α.Ε και το υπόλοιπο δραστηριότητες της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε 77,67% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2019 έναντι 78,30 % το 2018 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,28% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2019 έναντι 85,24% το 2018).

Κατά τα άλλα, στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η διοίκηση προτίθεται να προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2019 ποσού 127.400.427 ευρώ, δηλαδή 1,15 ευρώ ανά μετοχή

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2019 ποσό 38.77 εκατ. ευρώ  (ή 0,35 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2019, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 0,80 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2020.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2019 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,58% με βάση το κλείσιμό της τιμής της μετοχής Εταιρίας στις 31.12.2019 και σε 5,35% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here