Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2023, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) να διαμορφώνονται σε €1,95 εκατ., έναντι ζημιών €0,73 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, ενώ τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε €1,92 εκατ.

Tα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το Α΄ τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε κέρδη €2,47 εκατ. έναντι ζημιών €0,57 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κυρίως τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Για την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/03/2023 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σημείωσε απόδοση 7,80%, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €26,60 εκατ. ή €7,53 ανά μετοχή στις 31/03/2023.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου την 31/03/2022 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 84,09% και τοποθετήσεις σε ομολογίες και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς κατά 12,91% ως ποσοστά επί του ενεργητικού του.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -13,32% στις 08/05/2023, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €6,74.

«Η κερδοφορία του τριμήνου αντικατοπτρίζει κυρίως τις υψηλές επιδόσεις των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, οι οποίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα», δήλωσε ο CEO της Alpha Trust Ανδρομέδα, κ. Βασίλης Κλέτσας.