Η κ. Εύη Ματθαίου, Head of Legal and Compliance της ALPHA TRUST, υπογραμμίζει πως το κανονιστικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των εισηγμένων.

Θεωρείτε ότι οι επιχειρήσεις υιοθετούν τύποις τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης ή έχουν προβεί σε ουσιαστική ενσωμάτωση αυτών στη λειτουργία τους;

Είναι αλήθεια πως μεγάλο ποσοστό των εισηγμένων εταιρειών συνήθιζαν να αρκούνται στην απλή εφαρμογή των επιταγών της νομοθεσίας. Τελευταία, βλέπουμε να γίνονται σταθερά βήματα προς την ουσιαστική υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, με απώτερο σκοπό την πλήρη διαφάνεια, την ειλικρινή σχέση με τους μετόχους και τις εποπτικές αρχές αλλά και τον εκσυγχρονισμό των μοντέλων διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό οι εισηγμένες κερδίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και προσελκύουν περισσότερα κεφάλαια τόσο προς όφελός τους όσο και για την οικονομία της χώρας. Έχει γίνει, πλέον, κατανοητό σε όλους ότι η ουσιαστική συμμόρφωση και η υιοθέτηση κουλτούρας καλής εταιρικής διακυβέρνησης είναι σημαντική όχι μόνο για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων, αλλά, κυρίως, για τη δημιουργία υπεραξίας και την προσέλκυση κεφαλαίων.

Σε ποιο βαθμό το νομοθετικό πλαίσιο συμβάλλει στην τήρηση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης;

Ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο συμβάλλει πάντοτε θετικά στην εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, προτρέποντας τις επιχειρήσεις να βελτιωθούν ουσιαστικά και να εναρμονιστούν με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 4706/2020) ενισχύει την πολυφωνία και τον διάλογο και καλλιεργεί μακροπρόθεσμα την εταιρική κουλτούρα, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντίστοιχων επιτροπών έχουν, πλέον, καθορισμένο διακριτό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. Θεωρώ ότι η αναβάθμιση του ρόλου των μη εκτελεστικών μελών έχει οδηγήσει στη βελτίωση της λειτουργίας των ΔΣ τόσο με την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας των μη εκτελεστικών μελών, και ιδιαίτερα κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης τους, όσο και με την αξιολόγηση του ίδιου του ΔΣ και των Επιτροπών του όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα αυτών ως συνόλου, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των μελών του σε ατομικό επίπεδο. Στο πεδίο αξιολόγησης περιλαμβάνονται η ευθυγράμμιση του ΔΣ με τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης, τη σύνθεση και την πολυμορφία του ΔΣ, καθώς και κατά πόσον αξιοποιούνται οι δεξιότητες, εμπειρίες και γνώσεις των μελών του.

Πώς μπορεί να ενισχυθεί το θεσμικό αυτό πλαίσιο;

Στη διακυβέρνηση μιας εταιρείας εντάσσονται οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η Επιτροπή Ελέγχου, για παράδειγμα, παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) ενώ η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων φροντίζει για την προσέλκυση και παραμονή των κατάλληλων στελεχών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία στην εταιρεία. Ιδιαίτερα σημαντικός αποδεικνύεται στην πράξη, ιδίως μετά την πρώτη αξιολόγηση που διενεργήθηκε εντός του 2023, ο ρόλος του εξωτερικού αξιολογητή του ΣΕΕ και της αντίστοιχης εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επισημάνσεις και οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν μετουσιώθηκαν σε βελτιωτικές ενέργειες από τα ΔΣ των αξιολογούμενων εταιρειών.

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις για τη βελτίωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος;

Το ενδιαφέρον για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων αυξάνεται διαρκώς. Εκτός από τους μετόχους και τους επενδυτές, οι εποπτικές αρχές, οι εργαζόμενοι, οι τοπικές κοινωνίες, οι οίκοι αξιολόγησης, οι προμηθευτές και πελάτες ασκούν πίεση στις εταιρείες να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους στην επιχειρηματική τους στρατηγική. Οι επιχειρήσεις, όλο και περισσότερο, καλούνται να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα συμμετόχων/stakeholders. Οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, με τη θέσπιση και πρόβλεψη ειδικών υποχρεώσεων για τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, είναι καθοριστικοί, ιδίως σχετικά με τη διαχείριση των συμφερόντων τρίτων, που μπορεί να αντικρούουν το εταιρικό συμφέρον. Τα μέλη ΔΣ θα κληθούν να διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ της επιχείρησης και των συμμετόχων της και, ειδικά στο θέμα της διαχείρισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, τα μέλη ΔΣ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία διαθέτει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό αυτών των κινδύνων. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση μετρά με ακρίβεια και δημοσιοποιεί με σαφήνεια τις επιδόσεις της σε θέματα βιωσιμότητας. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα θέματα διαφάνειας σχετικά με τη συμβολή των επιχειρήσεων στα θέματα βιωσιμότητας καθώς και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν για να μετριάσουν αρνητικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές τους.

Στην ΑLPHΑ TRUST ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο Εταιρικός Μετασχηματισμός. Σε ποια σημεία επικεντρωθήκατε σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση;

Η αναδιάρθρωση του Ομίλου έχει στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και την εξειδίκευση ανά τομέα επενδυτικής δραστηριότητας. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της διάσπασης, αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία και τη διευκόλυνση πιθανών συνεργειών. Με την ολοκλήρωση αυτής θα επιτευχθεί βελτίωση της οικονομικής και διοικητικής οργάνωσης του Ομίλου, ενώ η νέα εταιρική δομή θα καταστήσει δυνατή την εξειδίκευση ανά τομέα επενδυτικής δραστηριότητας και θα παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες δραστηριότητες όπου η ALPHA TRUST διακρίνει ευκαιρίες και διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η ALPHA TRUST Συμμετοχών παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Η νέα ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ως εταιρεία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναλαμβάνει τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα με αυξημένες υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι συνυφασμένες με την επιχειρηματική ηθική που υιοθετεί η εταιρεία από την ίδρυσή της. Οι επιμέρους κανόνες που θεσπίστηκαν αφορούν κυρίως εσωτερικές δικλίδες ασφαλείας, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ομίλου.

Θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχαριστήσω, εκ μέρους της ALPHA TRUST, τους αναγνώστες του περιοδικού ΧΡΗΜΑ, που με την ψήφο τους τίμησαν την εταιρεία μας με το 1ο Επιχειρηματικό Βραβείο Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2023.

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ