Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που προβλέπει τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα κατατέθηκε στη Βουλή.

Η τράπεζα θα λειτουργεί μέσω παραρτημάτων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς στόχος είναι να διαδραματίσει ρόλο αρωγού στη τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

Η τράπεζα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και τα κονδύλια θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστημα, αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Σημειώνεται ότι η τράπεζα θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, δεν θα παρέχει απ΄ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, αλλά μέσω του τραπεζικού συστήματος ή επενδυτικών κεφαλαίων ενώ θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότιμε τη σχετική μόχλευση θα κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 11 δισ. ευρώ.

Τομείς δραστηριότητας
Η δράση της συνίσταται κυρίως σε σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης μέσω παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων, καθώς και μέσω παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, επιχορηγήσεις και συνεπένδυση.
Στο πλαίσιο αυτό, θα διαχειρίζεται μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία θα οργανώνονται μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου και οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους του Δημοσίου και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η συμβουλευτική διάσταση της δράσης της Αναπτυξιακής, συνίσταται σε συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, αναφορικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη διοίκηση καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση μεταξύ άλλων των διαθέσιμων πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού, των μηχανισμών παραγωγής και των τεχνικών εμπορικής προώθησης, ενώ θα προχωρά στην εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς και επιχειρηματικών σχεδίων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here