Ως ισχυρά και ανώτερα των εκτιμήσεων κρίνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Εθνικής Τράπεζας έξι οίκοι οι οποίοι δίνουν θετικές συστάσεις και περιθώρια ανόδου από 27% έως και 55% για τη μετοχή της ΕΤΕ.

Σχετικά reports δόθηκαν  από τις JP Morgan, Goldman Sachs, Optima Bank, Euroxx, Alpha Finance και Axia. Θετικές είναι γενικά όλες οι εκτιμήσεις με κάποιους οίκους περισσότερο αισιόδοξους.

Συγκεκριμένα δίνουν τις εξής τιμές- στόχους: Η JP Morgan προτείνει αυξημένες αγορές overweight και τιμή στόχο τα 3,30 ευρώ, η Alpha Finance δίνει σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα 3,24 ευρώ ανά μετοχή, η Euroxx επίσης αυξημένες αγορές overweight και τιμή στόχο στα 3,40 ευρώ ανά μετοχή, η Optima σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 3,1 ευρώ ανά μετοχή και η Αxia δίνει σύσταση αγοράς και την υψηλότερη τιμή στόχο στα 4,30 ευρώ.

Ειδικότερα, η άποψη της JP Morgan για τα αποτελέσματα είναι ότι ήταν ισχυρά, όπως αναμενόταν. Τα έσοδα των 366 εκ. ευρώ, ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το κόστος και οι προβλέψεις ήταν πολύ καλύτερα, στα 185 εκ. και 70 εκ. ευρώ αντίστοιχα (5% και 16% χαμηλότερα).

Αυτό ανεβάζει τα βασικά λειτουργικά κέρδη σε 111 εκ. ευρώ για το τρίμηνο, αυξημένα κατά 16% και δύο φορές υψηλότερα από την ίδια περίοδο πριν από ένα έτος. Σε ετήσιο επίπεδο, αυτό απέχει μόλις 46 εκ. ευρώ, από το φιλόδοξο στόχο της διοίκησης για 490 εκ. ευρώ λειτουργικά κέρδη το 2022, παρά το ακόμα αυξημένο κόστος κινδύνου στις 104 μονάδες βάσης έναντι 60 μονάδων βάσης που αναμένει το 2022.

Οι μετοχές της ΕΤΕ διαπραγματεύονται 0,42 φορές το δείκτη τιμής προς εσωτερική ενσώματη αξία (P/TBV), και με δείκτη NPE 6% (τον καλύτερο στην κατηγορία) και με δείκτες 15,7% fully loaded CET1 και πάνω από 7% ROTE, θεωρούμε ότι οι μετοχές παραμένουν ελκυστικές. Η JP Morgan προτείνει αυξημένη θέση (overweight) στη μετοχή.

H Optima Bank συνολικά εκτιμά ότι η τράπεζα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις σε όλους τους βασικούς τομείς. Η κάτω γραμμή ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη, λόγω ενός ασθενέστερου αποτελέσματος στα έσοδα από συναλλαγές και άλλων εφάπαξ μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Τα βασικά έσοδα (έσοδα από τόκους και τέλη) αυξήθηκαν 11% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις του consensus κατά 2%. Το κόστος ήταν επίσης καλά συγκρατημένο (-7% σε ετήσια βάση), υπολειπόμενο κατά 2% των εκτιμήσεων της.

Τέλος, οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 70 εκατ. ευρώ και ήταν επίσης 10% χαμηλότερες (δηλαδή καλύτερες) έναντι της συναίνεσης. Συνολικά, ένα ικανοποιητικό σύνολο αποτελεσμάτων, με ισχυρές τάσεις στα αποτελέσματα και κυρίως με πολύ ελπιδοφόρες προοπτικές.

Η Optima bank επισημαίνει τις σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού, τα ικανοποιητικά κεφάλαια και την κάλυψη. Η ΕΤΕ διαπραγματεύεται μόλις 0,40 φορές την ενσώματη λογιστική της αξία (TBV), η οποία είναι σε έκπτωση περίπου 25% σε σχέση με την Eurobank, ένα ισχνό premium 5% σε σχέση με την Πειραιώς και μια μεγαλύτερη έκπτωση περίπου 40% σε σχέση με τους ομότιμους της Νότιας Ευρώπης με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Η Optima εκτιμά, ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο επαναξιολόγησης για την τράπεζα, καθώς έχει τους καλύτερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και κάλυψης και είναι αρκετά προχωρημένη στη διαδικασία εξυγίανσής της. Συνολικά παραμένει θετική, επαναλαμβάνοντας την σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 3,1 ευρώ ανά μετοχή.

Η Goldman Sachs, αναφέρει ότι η ΕΤΕ ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη προ φόρων, λόγω παραγόντων όπως τα έσοδα από εμπορικές συναλλαγές και οι μη βασικές απομειώσεις. Ωστόσο, λέει ότι η Εθνική εξέπληξε θετικά τόσο σε επίπεδο προμηθειών όσο και σε επίπεδο καθαρών εσόδων από τόκους (NII). Μαζί με τον ισχυρό έλεγχο του κόστους, τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά 13%.

Από πλευράς ισολογισμού, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν ενώ ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε και τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, με σχετικά σταθερό front book περιθώρια, αναφέρει η Goldman Sachs. Ενώ ο πλήρως επιβαρυμένος δείκτης CET1 μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και παρέμεινε  σχετικά υψηλός στο 13,8%.

Η Euroxx εκτιμά ότι η ΕΤΕ παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 45 εκ. ευρώ (εκτίμηση στα 51 εκ. ευρώ) το β’ τρίμηνο του 2021 έναντι κερδών 578 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021, λόγω των χαμηλότερων μη κύριων εσόδων που αντισταθμίζουν τα υψηλότερα έσοδα από την κύρια τραπεζική δραστηριότητα. Σε επίπεδο βασικών επαναλαμβανόμενων κερδών η ΕΤΕ ανακοίνωσε 182 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 5,9% σε τριμηνιαίο επίπεδο

Ο δείκτης NPEs θα διαμορφωθεί στο 6% έως το 2022, συμπεριλαμβανομένων νέων τιτλοποιήσεων και πωλήσεων 1,5 δις ευρώ, (πέραν του Frontier Project) και εισροών 0,6 δις ευρώ, NPEs από δάνεια moratoria.

Η Alpha Finance επισημαίνει τα άφθονα κεφαλαιακά αποθέματα. Ο δείκτης CET 1 διαμορφώθηκε στο 16% (13,8% FL), οριακά χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση, με το συνολικό κεφαλαιακής επάρκειας CAD στο 17%. Η ΕΤΕ επανέλαβε ότι οι συναλλαγές Frontier και της Εθνικής Ασφαλιστικής θεωρείται ότι ενισχύουν το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 170 μονάδες βάσης στο 18,8%.

Επαναβεβαιώθηκε η καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2022. Η ΕΤΕ επανέλαβε τους στόχους για το οικονομικό έτος 2022: ΝΡΕ δείκτης 6% και 1,8 δις ευρώ και κάλυψη πάνω από 66%, δείκτης CET1 στο 16,2% (FL στο 15,2%), COP (βασικά έσοδα μείον λειτουργικά και προβλέψεις, χωρίς έκτακτα) ύψους 0,49 δις ευρώ και 9% core RoTE, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η διαδικασία εξυγίανσης θα ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικό πλήγμα στα κεφάλαια.

Η Axia επισημαίνει, ότι η ιοίκηση εμμένει στην καθοδήγηση για περίπου 9% core ROE για το 2022, με βάση περίπου 490 εκ. ευρώ core operating κερδών και διψήφιο ποσοστό το 2023. Επιπλέον, η pro-forma συνολική κεφαλαιακή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε στο 18,8% και στο 16,5% σε πλήρως επιβαρυμένη βάση (Fully Loaded).

Τέλος, η ETE συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, με δείκτη NPE 12,7% (απόθεμα 4,1 δις ευρώ) με κάλυψη μετρητών 66,8%, την υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Ως εκ τούτου, ο μονοψήφιος δείκτης NPE είναι προ των πυλών, με μη επιβαρυντικό τρόπο για τους μετόχους. Συνεχίζει να πιστεύει η Axia ότι η ΕΤΕ παραμένει με μια ελκυστική αποτίμηση 0,34 φορές την εσωτερική αξία του 2023 και 3,9x τα κέρδη του 2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here