Καθαρά κέρδη 19,2 εκατ. μετά τους φόρους εμφάνισε κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση η Intrum Hellas.

Η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ΑFS ιδρύθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατόπιν μεταβιβάστηκε (ποσοστό 80%) στον σουηδικό όμιλο Intrum.

Ο κύκλος εργασιών της Intrum Hellas από τις 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε 49 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα 12,2 εκατ.€ αποτελούν αμοιβές διαχείρισης και τα 36,8 εκατ.€ ευρώ αμοιβές αποτελεσματικότητας (success fees).

  • Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 32,95 εκατ. ευρώ.
  • Τα κέρδη προ φόρων ήταν 25,4 εκατ. € και μετά τους φόρους 19,2 εκατ. Ευρώ.

Στο τέλος του 2019, τα ίδια κεφάλαια της Intrum Hellas ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ και το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο στα 27 δισ. ευρώ.

Η Intrum Hellas, υπό την αρχική επωνυμία AFS Alternative Financial Solutions, συστάθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέβαλε, μετρητοίς, 100.000 ευρώ και μέσω εισφοράς σε είδος το ποσό των 343,5 εκατ. ευρώ, καθώς απέσχισε και εισέφερε στην εταιρεία διαχείρισης τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της επιχειρηματικής μονάδας Recovery Banking Unit (RBU), όπως και τα δικαιώματα υπηρεσιών της τράπεζας σε αυτά τα ανοίγματα.

Το βασικό περιουσιακό στοιχείο που εισφέρθηκε ήταν η σύμβαση διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και των δανείων σε πρώιμη καθυστέρηση, η εύλογη αξία της οποίας αποτιμήθηκε στα 302,3 εκατ. ευρώ.

Η INTRUM Hellas από τον Ιούνιο του 2020  ανέλαβε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων Aeolus, το οποίο μεταβιβάστηκε στον όμιλο Intrum από την PQH.

Το Aeolus αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here