Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 20.176.075  μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70,595% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι :
Θέμα 1ο : Έγκριση Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,  με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

·    Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 12 μήνες

·    Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 12,00

·    Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 2,00

·    Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Η εταιρία έχει αγοράσει ήδη 117.479 μτχ βάσει των προηγούμενων αποφάσεων.

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών σε μετόχους της Εταιρίας κλπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. (Υπέρ 99,98 % – Κατά 0,02%)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here