Μέρισμα 633,2 εκατ. ευρώ θα καταβάλει φέτος στο Ελληνικό Δημόσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος

  • Το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί στους υπόλοιπους μετόχους ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ και παραμένει στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη της ΤτΕ στη χρήση 2020 ανήλθαν σε 661,7 εκατ. ευρώ, έναντι 842,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 180,6 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του Γιάννη Στουρνάρα αποφάσισε , το έκτακτο αποθεματικό να αυξηθεί κατά 300 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Τραπέζης τα συνολικά καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 843,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.166,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019, σημειώνοντας μείωση κατά -27,7%.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά +221,6 εκατ. ευρώ των τόκων – εξόδων από δάνεια σε ευρώ σε πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής, λόγω της μέσης αύξησης του υπολοίπου τους και του εκτοκισμού τους με αρνητικό επιτόκιο, καθώς και στη μείωση των εσόδων από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 61,3 εκατ. ευρώ.

  • Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων, ήτοι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα, διαμορφώθηκαν σε 452,2 εκατ. ευρώ, έναντι 891,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 439,7 εκατ. ευρώ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here