Προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz, σε συνέχεια της συμφωνίας των δυο πλευρών.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση:

Στις 01/07/2022 («Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν.3461/2006 (ο «Νόμος»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το πληροφοριακό δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ALLIANZ SE» (ο «Προτείνων») είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρείας (οι «Μέτοχοι») «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία»).

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 11/02/2022 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,63 έκαστη, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την 11/02/2022, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντάς τους ταυτόχρονα το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου αντίστοιχα.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here