Ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα  της ALLIANZ για την άσκηση του δικαιώματος (υποχρεωτικής) εξαγοράς του μειοψηφικού μεριδίου μικρότερου του 2,81% μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης, τις οποίες δεν είχαν πουλήσει ακόμα οι κάτοχοί τους.

Πρόκειται για το λεγόμενο squeeze out που ισχύει σε όλες τις αγορές διεθνώς και στην Ελλάδα και απλώς ανάλογα με την αγορά ποικίλλει το ποσοστό που πρέπει να διαθέτει ο μεγάλος μέτοχος για να γίνει δεκτό. Συνήθως είναι το 90% ή 95% αν και στη Wall Street αρκούν ποσοστά πάνω από 50%.

Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Πίστης η ALLIANZ υπέβαλε σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέχοντας ήδη ποσοστό μεγαλύτερο από 97%. Της έλειπαν 746.222 μετοχές ή 2,81% αλλά μέχρι την έκδοση της απόφασης απέκτησε τις 23.308 από αυτές.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») με την υπ΄ αριθμόν 3/962/31.8.2022 απόφασή του:

(α) Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006 (o «Νόμος») και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Απόφαση»), το από 08 Αυγούστου 2022 αίτημα του Προτείνοντος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των υπολοίπων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία»), τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») και

(β) Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 15.09.2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης.

  1. Κατά την υποβολή του αιτήματος άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορούσε 746.222 μετοχές (οι «Μετοχές») που αντιπροσώπευαν ποσοστό 2,81% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Περαιτέρω από την υποβολή του αιτήματος άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς έως τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 31 Αυγούστου 2022, ο Προτείνων προέβη σε αποκτήσεις 23.308 Μετοχών.
  2. Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα γίνει έναντι καταβολής ανταλλάγματος € 7,80 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς από τον Προτείνοντα προς τους πωλητές/κατόχους των Μετοχών (το «Προσφερόμενο Τίμημα»).
  3. Σημειώνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των πωλητών/κατόχων των Μετοχών, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προς εξαγορά Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ.18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των πωλητών/κατόχων την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των προς εξαγορά Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους πωλητές/κατόχους.

Κατά συνέπεια, οι πωλητές/κάτοχοι των προς εξαγορά Μετοχών θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

  1. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.
  2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Μετοχών που δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, ή (γ) Μετοχών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το Προσφερόμενο Τίμημα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here