Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά +55,6% στα 503 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε η διοίκηση της Eurobank.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 255 εκατ. ευρώ.

▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά +55,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €503εκ. λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 81 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,53%.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €129εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ τρίμηνο 2023.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,2% έναντι του περυσινού Α΄ τριμήνου σε €632εκ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν σε €620εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023, από €681εκ. ένα χρόνο πριν, λόγω των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα του 2022.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα €222εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 35,1% το Α΄ τρίμηνο 2023 , από 46,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% σε 35,7%.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 74,6% στα €410εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,1% σε €398εκ.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 27,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 σε €75εκ. και αντιστοιχούσαν σε 75μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από €176εκ. σε €335εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023.

▪ Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €328εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €255εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,06 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 ανήλθε σε 15,8% το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €237εκ., έναντι €270εκ. το Α΄ τρίμηνο 2022 και περιλαμβάνουν €15εκ. ζημιές από τις δραστηριότητες στη Σερβία το Α΄ τρίμηνο 2023, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €79εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023, από €44εκ. το Α΄ τρίμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 70,7% και ανήλθαν σε €106εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 73,3% σε €95εκ.το Α΄ τρίμηνο 2023.Το 51%των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €40εκ.) και το 42% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €34εκ).

▪ Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023, από 6,7% το Α΄ τρίμηνο 2022 και 5,2% στο τέλος της περυσινής χρονιάς. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν οριακά θετικός κατά €7εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,1δισ. ή €0,5δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 71,9% το Α΄ τρίμηνο 2022 σε 76,0% το αντίστοιχο φετινό Α΄ τρίμηνο.

▪ Στο τέλος Μαρτίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 18,4%6 και ο δείκτης FLCET1 σε 15,5%6 και ήταν αυξημένοι κατά 190 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here