Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν για την αγορά, τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank πρώτου τριμήνου 2021, παρά τις αντιξοότητες που έχουν διαμορφωθεί από την εξάπλωση της πανδημίας για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά +7,9% σε ετήσια βάση σε 231 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα τόσο της ενίσχυσης των εσόδων όσο και του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 72 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021, από 60 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας
αύξηση κατά 20,9%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε €70εκ., από €57εκ. ένα χρόνο πριν. Οι επιδόσεις του Α΄ τριμήνου είναι συμβατές με τους στόχους κερδοφορίας για το 2021.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά -1,4% έναντι του Α΄ τριμήνου του 2020 σε 335 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αποενοποίησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων Cairo,ενώ αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2020. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε στα επίπεδα του Δ΄ τριμήνου 2020.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο του 2021 και ανήλθαν σε €99εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων. Τα έσοδα προμηθειών αντιστοιχούσαν σε 58 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ τρίμηνο του 2021.

Η αύξηση των εσόδων προμηθειών αντιστάθμισε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 0,4% σε €433εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2021. Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €13εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2021, σε σχέση με €3εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, συντελώντας στην ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 2,8% σε €447εκ.

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 3,1% στην Ελλάδα και 2,2% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €216εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους εσόδων βελτιώθηκε σε 48,3%, από 50,7% το Α΄ τρίμηνο του 2020.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €131εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 140 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη4 να διαμορφώνονται σε €32εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2021, έναντι €42εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 7,7% σε €60εκ. λόγω μείωσης των οργανικών εσόδων κατά 3,9% σε €117εκ. και μικρής αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 0,5%.

Ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 14,7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση στο 14,2% στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2021. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν σε €5,8δισ. από €13,0 δισ. το Α΄ τρίμηνο του 2020, ενώ σημείωσαν μικρή σχετικά αύξηση κατά €117εκ. έναντι του Δ΄ τριμήνου του 2020. Η αύξηση αυτή ήταν σημαντικά χαμηλότερη του αναμενομένου, όπως και ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που διαμορφώθηκε σε €72εκ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 630 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 61,9% στο τέλος Α΄ τριμήνου 2021.

Η τιτλοποίηση «Mexico» προχωράει εντός χρονοδιαγράμματος, με τη λήψη της αρχικής αξιολόγησης την περασμένη εβδομάδα και την αίτηση  για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ηρακλης ΙΙ να αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι επιδόσεις του Α΄ τριμήνου σε συνδυασμό με την τιτλοποίηση «Mexico» επιβεβαιώνουντο στόχο για τη μείωση του δείκτη NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος τους τρέχοντος έτους.

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,0% και 15,5% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2021, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) 6,2% και 11,0% αντιστοίχως. Οι δείκτες του Α΄ τριμήνου περιλαμβάνουν τη μεταβατική επίπτωση του προτύπου IFRS9 και λοιπών εποπτικών προσαρμογών για όλο το 2021. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ήταν 11,9% στο τέλος Μαρτίου 2021. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €40,8δισ. το Α΄ τρίμηνο 2021. Οι στόχοι για συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% και δείκτη CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ περίπου 12,8% παραμένουν σε ισχύ.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν άνω του €1,0δισ. το Α΄ τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €41,1δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €3,5δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €22,7δισ., τα στεγαστικά σε €11,5δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €3,0δισ. σε ετήσια βάση και €1,0δισ. έναντι του Δ΄ τριμήνου του 2020. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €32,5δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €15,8δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 77,7%, από 79,1% το Δ΄ τρίμηνο του 2020. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 140,6% το Α΄ τρίμηνο του 2021, από 123,7% το Δ΄ τρίμηνο του 2020.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III αυξήθηκε σε €8,8δισ. στο τέλος Μαρτίου, από € 8,0δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά €3,8δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €0,2δισ. το Α΄ τρίμηνο 2021.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο η πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους €500εκ., συναλλαγή που σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές από  το 2017.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας ανέφερε τα εξής:

  • «Η επανεκκίνηση της οικονομίας ξεκίνησε σε θετικό κλίμα, με προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη. Στις χώρες όπου αίρονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί εκδηλώνεται σημαντική ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς. Μαζί με την αύξηση των καταθέσεων κατά τη διάρκεια του lockdown αποτελούν παράγοντες που προδιαθέτουν για σημαντική ενίσχυση της κατανάλωσης για το υπόλοιπο του έτους.
  • Οι πρώτες εισροές κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένονται εντός του 2021, ενισχύοντας τη δυναμική της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων, ήδη από φέτος και για τα επόμενα χρόνια.
  • Το εμβολιαστικό πρόγραμμα σημειώνει σημαντική πρόοδο και συμβάλει στη σταδιακή, αλλά ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον με θετικές προοπτικές, η Eurobank εστιάζει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες, και κυρίως τις επιχειρήσεις, να ανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά.
  • Κατά το πρώτο τρίμηνο, σε συνθήκες πανδημίας, η Eurobank κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις που επιβεβαίωσαν ότι βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων για τα έσοδα και την κερδοφορία του 2021.
  • Καθώς η περίοδος αναστολής οφειλών (μορατόρια) έχει λήξει, μία θετική εξέλιξη είναι ο χαμηλότερος του αναμενομένου σχηματισμός νέων NPEs. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ξεπέρασαν το 1,0 δισεκατομμύριο ευρώ το Α΄ τρίμηνο και η σχετική ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο 2ο εξάμηνο του έτους.
  • Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να ενισχύονται, τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το προηγούμενο τρίμηνο. Αναμένουμε ότι αυτή η δεξαμενή καταθέσεων θα τροφοδοτήσει το επόμενο διάστημα τόσο την κατανάλωση όσο και τις επενδύσεις.
  • Η Τράπεζα κατέγραψε ένα ακόμη τρίμηνο οργανικής κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να υπερβαίνουν τα 70 εκατομμύρια ευρώ, χάρη και στην αξιοσημείωτη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων μας.
  • Η Eurobank, έχοντας ενισχύσει έγκαιρα την κεφαλαιακή της βάση μέσω της συγχώνευσης με τη Grivalia, υλοποίησε πρώτη με επιτυχία και εντός χρονοδιαγράμματος ένα πρόγραμμα επιταχυνόμενης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο οδηγεί τον δείκτη NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό ήδη εντός του 2021.
  • Έχοντας αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα του παρελθόντος, η Eurobank βρίσκεται σε προνομιακή θέση να αξιοποιήσει στο έπακρο τον κύκλο ανάπτυξης που ξεκινά σε όλες τις βασικές μας αγορές. Όλες μας οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε αυτό το στόχο.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here