Για την Εurobank το 2019, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά +36,2% και ανήλθαν στα 127 εκατ. ευρώ έναντι 93 εκατ. ευρώ το 2018.

Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγχώνευση με τη Grivalia και το πλάνο μετασχηματισμού για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Παράλληλα με την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, η Τράπεζα διατήρησε σημαντική οργανική κερδοφορία και ενίσχυσε τα καθαρά της κέρδη κατά 26,8% σε ετήσια βάση σε 257εκ. Ευρώ.

Όπως εξήγησε ο Δνων Σύμβουλος της Τράπεζας Φωκίων Καραβίας:

 • Μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Τα NPEs μας, που είναι ήδη τα χαμηλότερα στην Ελλάδα στο 15,9%, εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021, σύμφωνα με τις αρχικές μας προβλέψεις, και περαιτέρω στο 5% το 2022.
 • Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού το 2019.
 • Η κερδοφορία και η ανάπτυξη των εργασιών αποτελούν τις βασικές μας προτεραιότητες στο εξής. Η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και το τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και είναι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει προκλήσεις.
 • Για το άμεσο μέλλον, ο αντίκτυπος από την πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Ενδέχεται να είναι σημαντικός, αλλά η βασική μας υπόθεση παραμένει ότι η αρνητική επίδραση θα έχει προσωρινό χαρακτήρα.
 • Η Eurobank θα υποστηρίξει τους πελάτες της, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όποια μέτρα και  κατευθύνσεις αποφασιστούν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς εποπτικούς οργανισμούς και τους θεσμικούς φορείς του τραπεζικού κλάδου σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
 • Καθώς οι ανησυχίες θα υποχωρούν, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα επιταχυνθεί εκ νέου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να εισέλθει σε φάση ανάπτυξης και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της.»

Τα αποτελέσματα του 2019 αναλυτικά:

 • καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €1.377εκ. το 2019, έναντι €1.416εκ. το 2018, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υποχωρεί κατά 23 μονάδες βάσης σε +2,24%.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €354 εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων και τη Διαχείριση Περιουσίας.
 • Τόσο τα οργανικά όσο και τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά έναντι του 2018 και διαμορφώθηκαν σε €1.731εκ. (+0,2%) και €1.844εκ. (+0,6%) αντίστοιχα το 2019.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση, υποχώρησαν κατά 1,7% στην Ελλάδα, ενώ παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου (+0,7%) το 2019. Ο δείκτης κόστους-εσόδων διαμορφώθηκε σε 48,9% το 2019.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,7% σε €830εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,6% σε €943εκ.
 • Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €3,7δισ. έναντι του 2018 με την κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις να ενισχύεται κατά 210 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 55,3%. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 29,2% στο τέλος του 2019. Pro-forma για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους €7,5δισ. (project Cairo), ο δείκτης των NPEs μειώνεται σε 15,9%. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €858εκ. το 2019, εκ των οποίων €839εκ. στην Ελλάδα και €19εκ. στο εξωτερικό. 
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 8,3% το 2019 σε €624εκ. και αντιστοιχούσαν σε 170 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων σε σχέση με 189 το 2018.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες το 2019, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 16,0% σε €168εκ. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,0% το 2019 σε €270εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 22,8% την ίδια περίοδο σε €297εκ.
 • Μετά την εξαγορά της Grivalia και τη δημιουργία κεφαλάιων λόγω της οργανικής κερδοφορίας, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,7% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 19,2% το 2019, ενισχυμένοι κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 2018. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 14,6% στο τέλος Δεκεμβρίου. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,4δισ. 
 • Οι ενήμερες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε συγκρίσιμη βάση κατά €1,7δισ. έναντι του 2018 και οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €5,8δισ. την ίδιο περίοδο, περιλαμβανομένων €1,1δισ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 83,2%, από 92,6% το 2018.

 

[5]

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου μετασχηματισμού 2019, βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας. Για το 2020 στοχεύουμε σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων8 περίπου 9% και περίπου 10% το 2022. Βασικός μοχλός της ανάπτυξης εργασιών αναμένεται να είναι η πιστωτική επέκταση, καθώς τα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και συνολικά στις χώρες που η Τράπεζα διαθέτει παρουσία στο εξωτερικό εκτιμώνται ότι θα αυξηθούν κατά €3,5δισ. και €2,1δισ. αντίστοιχα την τριετία 2020-2022. Σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι και η ενίσχυση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες από την ανάπτυξη εργασιών της Τραπεζικής Ιδιωτών, Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Περιουσίας, Private Banking και αξιοποίησης ακινήτων. Βασικός παράγοντας ενίσχυσης της κερδοφορίας θα είναι οι χαμηλότερες προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων, οι οποίες αναμένεται να υποχωρήσουν σε περίπου 75 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το 2022, από 170 μονάδες βάσης το 2019. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται στο 16,5% περίπου το 2022. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, έτσι ώστε ο δείκτης των NPEs να μειωθεί στο 5% περίπου στο τέλος του 2022.Οι νέοι επιχειρησιακοί στόχοι για την τριετία 2020-2022 έχουν ως εξής:

 

2019 2020 2022
Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων[6] 4,6% ~9% ~10%
Κέρδη ανά μετοχή10 €0,07 ~€0,12 ~€0,16
Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή10 €1,70/€1,31[7] ~€1,44 ~€1,70
Κόστος/Έσοδα 48,9% ~48% ~45%
Προβλέψεις προς Χορηγήσεις (Κόστος Κινδύνου) 1,70% ~0,90% ~0,75%
Δείκτης NPEs 15,9%[8] ~13,5% ~5%
Δείκτης CET1 (πλήρης εφαρμογή Βασιλείας ΙΙΙ) 14,6% ~12,0% ~14%
Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια 19,2% ~15,8% ~16,5%

 

 

[1] Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

[2] Εξαιρουμένων €20,9εκ. δαπανών της Grivalia και της Piraeus Bank Bulgaria.

[3] Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

[4] Προσαρμόζοντας το 2019 με €(1,1)δισ. τιτλοποιημένα χρεόγραφα, €(0,6)δισ. χορηγήσεις της Piraeus Bank Bulgaria, €0,1δισ. αποπληρωμή δανείων της Grivalia και €0,2δισ. από τη συναλλαγή Pillar.

 

[5] Οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση από τον κορωνοϊό.

[6] Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

[7] Pro-forma για τις συναλλαγές Cairo & FPS.

[8] Pro-forma για τη συναλλαγή Cairo.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here