H Εθνική Τράπεζα καταθέτει την ΑΙΤΗΣΗ για τις εγγυήσεις του Ηρακλή ΙΙΙ στο πακέτο Frontier ΙΙ που αποτελείται κυρίως από εξασφαλισμένα, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ακαθάριστης λογιστικής αξίας σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Η Εθνική έχει υπογράψει από τον Ιούλιο 2022 συμφωνία διαχείρισης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου με την doValue Greece .

Η ανακοίνωση της Εθνικής περιγράφει τη διαδικασία για την μεταβίβαση των δανείων άρα και των προσωπικών στοιχείων των δανειοληπτών:

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 237901000 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθ. 86, Τ.Κ. 105 59 (εφεξής «Εθνική Τράπεζα» ή «Τράπεζα»), πρόκειται να προβεί σε μεταβίβαση απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση αυτών κατ’ άρθρο 10 του Ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 157/25-06-2003) που απορρέουν από χαρτοφυλάκιο στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, καθώς και δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μεγάλες, μικρομεσαίες, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε ασφάλεια των οποίων υφίστανται εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις, προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Frontier II Issuer Designated Activity Company», που εδρεύει στο Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, οδός Denzille Lane, D02 WD37, στο 2ο όροφο του Palmerston House (εφεξής «Αποκτώσα Εταιρεία»).

Σημειώνουμε ότι η προαναφερόμενη μεταβίβαση, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τους συμβατικούς όρους, τις υφιστάμενες εξασφαλίσεις κλπ.

Με τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου αυτού (που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Α’ Τριμήνου 2024), η διαχείριση των απαιτήσεων θα ανατεθεί από την Αποκτώσα Εταιρεία στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και με δ.τ. «doValue Greece», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, Τ.Κ. 18346, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, τηλ. επικοινωνίας 2104847500, ιστοσελίδα www.dovaluegreece.gr (εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία»), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 5072/2023, όπως ισχύει (Απόφαση 220/1/13.03.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 880/16.03.2017).

Ενόψει των ανωτέρω και για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης, με την παρούσα Ανακοίνωση (συμπληρωματικά με τις σχετικές ενημερωτικές επιστολές προς τα ενεχόμενα φυσικά πρόσωπα), η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα όπως ενδεικτικά, οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις και τηρούνται από την Τράπεζα, πρόκειται να διαβιβασθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της ανωτέρω μεταβίβασης των απαιτήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, στην ως άνω Αποκτώσα Εταιρεία και θα τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισής τους από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία κατ’ ανάθεση από την Αποκτώσα Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι θα διαβιβασθούν μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα προς το σκοπό της μεταβίβασης και διαχείρισης των απαιτήσεων (ενδεικτικά αναφέρονται: δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, αριθμός και στοιχεία δανειακής σύμβασης/ δανειακού λογαριασμού, ποσό δανείου, τυχόν εξασφαλίσεις κ.λπ.).

Τα ως άνω υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ):

(α) αναφορικά με το σκοπό μεταβίβασης των απαιτήσεων: απευθυνόμενα εγγράφως προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της ή προς το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, dpo@nbg.gr). Σημειώνεται δε ότι, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, μπορούν να ανατρέχουν στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Καταστημάτων, καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας [https://www.nbg.gr (ιστοσελίδα https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/Footer/privacy_statement )].
(β) αναφορικά με το σκοπό της διαχείρισης των απαιτήσεων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, μετά την ανάληψη της διαχείρισης από αυτήν: απευθυνόμενοι εγγράφως προς τη Διαχειρίστρια Εταιρεία με την επωνυμία doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με δ.τ. doValue Greece (που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, Τ.Κ. 18346), email: dovaluegreece@dovaluegreece.gr.

Σημειώνεται δε ότι για την πληρέστερη ενημέρωση των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία, μετά την οριστική ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων σε αυτήν, είναι διαθέσιμο το Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία της Διαχειρίστριας Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dovaluegreece.gr/prosopika-dedomena , καθώς και της Αποκτώσας Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dovaluegreece.gr/epexergasia-prosopikon-dedomenon-apo-foreis-apaitiseon.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ