Την δυνατότητα αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής δίνει το προσεχές διάστημα ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Η συνολική του χρηματοδότηση αγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί από τα επιμελητήρια. Από αύριο μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν το σχέδιο δράσης που έχουν καταρτίσει.

Ειδικότερα, ο μέγιστος προϋπολογισμός της κάθε πρότασης διαμορφώνεται ανά φορέα με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων των επιχειρήσεων/μελών των επιμελητηρίων, ως εξής:

-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 2 εκατ. ευρώ

-Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας 2 εκατ. ευρώ

-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 1 εκατ. ευρώ

-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 1 εκατ. ευρώ

-Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 1 εκατ. ευρώ

-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 1 εκατ. ευρώ

Σχέδιο δράσης και κανόνες επιλεξιμότητας

Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα κατάρτισης δύναται να υλοποιηθούν είτε με τη μέθοδο της συμβατικής κατάρτισης σε τάξη, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει:

– Περιγραφή του σκοπού και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας/σκοπιμότητας υλοποίησης των προτεινόμενων θεματικών αντικειμένων κατάρτισης

– Παρουσίαση των βασικών στοιχείων του σχεδίου δράσης, δηλαδή (α) αριθμός καταρτιζόμενων, μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής και οργάνωσής τους σε τμήματα κατάρτισης (β) γνωστικά αντικείμενα της κατάρτισης (στόχοι, βασικά πεδία που θα καλυφθούν, διάρκεια, προαπαιτούμενες γνώσεις αν υπάρχουν, μεθοδολογία κατάρτισης και (γ) περιγραφή των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν (στόχοι, μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κ.α.) κ.ά.

Σύμφωνα με την πρόσκληση το μοναδιαίο κόστος κατάρτισης ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, το επίδομα του κάθε ωφελούμενου από την εφαρμογή της δράσης, ορίζεται συνολικά στο ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και το κόστος πιστοποίησης εκτιμάται διακριτά από εκείνο της κατάρτισης και δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 120 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Η πρακτική άσκηση, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ωφελουμένων πραγματοποιείται μόνον εκτός ωραρίου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι ωφελούμενοι καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις των παρόχων κατάρτισης ή συνδεδεμένες με αυτούς ή/και σε εκείνες που συνδέονται – με οποιοδήποτε τρόπο – με τους ωφελούμενους από την εφαρμογή της Πράξης.

Το μοναδιαίο κόστος συμβουλευτικής δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 40 ευρώ ανά συνεδρία ατομικής (αφορά εργαζόμενους) και περιλαμβάνονται έως 3 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο εργαζόμενο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here