Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Elevate Greece δικαιούνται να εισπράξουν Μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση από 5.000€ έως και 100.000€ για κεφάλαιο κίνησης.

Το νέο πλαίσιο δράσης του ΕΣΠΑ ύψους 60 εκατ ευρώ ανακοινώθηκε χθες από την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι δικαιούχοι επιχειρηματίες θα επιχορηγούνται με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων τους το 2019.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό θα προκύπτουν από το άθροισμα:

► των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

► των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

► του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους

► διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Στη δράση θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση ένταξης μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece οι οποίες θα πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

► λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια

► έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2020

► είναι πολύ μικρές μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις

► το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης το 2019 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

► υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

► ο τομέας καινοτομίας τους είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ http://www ependyseis.gr/mis

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και οι λεπτομέρειες για τη δράση θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο 2021.

Έχει κοινοποιηθεί πως θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση με σειρά προτεραιότητας first in first out σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Προϋποθέσεις

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 γεγονός που θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here