Στην επαναγορά ονομαστικών μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προχώρησε ο ισχυρός άνδρας του Ομίλου, κ. Γιώργος Περιστέρης.

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 19/2/2021 σε αγορά 45.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 354 .441 ,03 ευρώ.

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 19/2/2021 σε αγορά 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 627.100,86 ευρώ.

Με ξεχωριστές ανακοινώσεις γνωστοποιήθηκε ότι αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή:

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 19/2/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 60.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,9297 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 475.783,75 ευρώ και μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 17.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,1213 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 138.062,00 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here