• Εκτέλεση σημαντικών επενδύσεων ύψους 164 εκατ. ευρώ
  • Διατήρηση των όγκων πωλήσεων και του aEBITDA στα επίπεδα του 2018
  • Βελτίωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 21,1%

Η ElvalHalcor παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, διατήρησε τους όγκους πωλήσεων, οδηγούμενη από την αναπτυξιακή πορεία στους πρώτους μήνες του 2019, τόσο στον κλάδο αλουμινίου, όσο και στον κλάδο του χαλκού, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και αυξάνοντάς την σε εταιρική βάση.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε μείωση κατά 3,5% για το 2019 και διαμορφώθηκε σε 2.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα διεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 165,2 εκατ. ευρώ για το 2018.

Σημαντική βελτίωση κατά 21,1% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έναρξη προκαταρκτικής διαδικασία έρευνας για αντινταμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (United States International Trade Commission, USITC), προκειμένου να διαπιστωθεί, κατά πόσον υπάρχει εύλογη ένδειξη ουσιώδους βλάβης ή απειλής ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ ή αν η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ επιβραδύνεται ουσιωδώς, λόγω των εισαγωγών φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου από την Ελλάδα και δεκαεπτά ακόμα χώρες (Μπαχρέιν, Βραζιλία, Κροατία, Αίγυπτο, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Κορέα, Ομάν, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Νότιο Αφρική, Ισπανία, Ταιβάν και Τουρκία).

Η προκαταρκτική διαδικασία έρευνας ξεκίνησε σε απάντηση σχετικής αιτήσεως, η οποία υποβλήθηκε από τους εγχώριους παραγωγούς των ΗΠΑ, κατά των προαναφερόμενων δεκαοκτώ εξαγωγικών χωρών.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα συμμετάσχει στην προκαταρκτική διαδικασία έρευνας ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου και θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για την πορεία της έρευνας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.

 

  Όμιλος Εταιρεία
Ποσά  σε €’ 000 2019 2018 2019 2018
Πωλήσεις 2.044.606 2.117.789 1.429.922 1.486.972
Μικτό Κέρδος 145.064 166.948 101.920 112.112
EBITDA 137.397 165.166 100.588 114.652
a-EBITDA 140.205 142.150 99.248 91.897
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 80.038 107.051 62.820 75.370
Καθαρό Xρημ/κο αποτέλεσμα (25.358) (32.156) (16.101) (21.420)
Κέρδη πριν από φόρους 58.179 75.849 46.419 53.949
Κέρδη μετά από φόρους 41.942 64.303 32.916 47.339
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 41.304 63.646 32.916 47.339
Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,1101 0,1806 0,0877 0,1343

 

 

Ανάλυση ανά κλάδο

 

έως την 31.12 Πωλήσεις EBITDA a-EBITDA EBIT EBT
€’000 2019 2018    2019    2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Aλουμίνιο 1.026.191 1.078.955 98.490 117.751 97.272 95.768 61.105 76.953 50.178 61.962
Χαλκός 1.018.415 1.038.834 38.907 47.415 42.933 46.383 18.933 30.098 8.001 13.886
Σύνολα 2.044.606 2.117.789 137.397 165.166 140.205 142.150 80.038 107.051 58.179 75.849

 

 

Κλάδος αλουμινίου

Για το 2019, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε οριακή κάμψη του όγκου των πωλήσεων κατά 0,8%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.026 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,9%, που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες τιμές των μετάλλων και δευτερευόντως στην κάμψη της ζήτησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους που επηρέασε τους όγκους πωλήσεων. Το a-EBITDA ανήλθε στα 97,3 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 95,8 εκατ. ευρώ για την περσινή χρήση σημειώνοντας άνοδο κατά 1,6%.

Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 130,0 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 118,7 εκατ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος. Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος τον Απρίλιο, ενώ ήδη η εταιρεία έχει ξεκινήσει το επόμενο διετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ με στόχο την μεγαλύτερη αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας.

 

Κλάδος χαλκού

Για το 2019 και παρά την αρνητική επίδραση από την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, που μείωσε σημαντικά τη συνολική ζήτηση ιδιαίτερα σε προϊόντα έλασης, αλλά και τη μείωση του ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας που επηρέασε όλα τα προϊόντα γενικά, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων παρουσίαση μικρή αύξηση 0,3%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.018 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,0% έναντι του 2018, με το a-EBITDA να ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 17 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 8,0 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, ενώ το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο έλασης χαλκού και κραμάτων στην Σόφια.

 

Προοπτικές 2020

Για το 2020, οι προοπτικές ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής. Η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες βραχυχρόνιες μεταβολές στην ζήτηση, αλλά διατηρεί αμετάβλητη την μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31/12/2019 31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ €’ 000   €’ 000
Μη κυκλοφορούντα  στοιχεία ενεργητικού 1.012.320 894.998
Αποθέματα 469.952 519.218
Απαιτήσεις από πελάτες 215.700 218.285
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.526 3.306
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 48.688 34.241
Περιουσιακά στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση 4.495 4.495
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.753.680   1.674.543
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μετοχικό κεφάλαιο 146.344 146.344
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 600.844 570.444
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους 746.957   716.788
Δικαιώματα Μειοψηφίας 14.084 13.679
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 761.272   730.468
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 452.186 384.415
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 95.499 94.721
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 162.393 193.553
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 282.330 271.386
Σύνολο υποχρεώσεων 992.408   944.075
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.753.680   1.674.543

 

 

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 31/12/2019 31/12/2018
€ ‘000 € ‘000
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 174.057 94.323
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (171.611) (106.516)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Xρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 12.003 4.989
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 14.448 (7.204)

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here