Επίσημα ολοκληρώνεται η α’ φάση επί της συμφωνίας μετόχων για τη μεταβίβαση από τους αδελφούς Καλλιτσάντση 25.600.000 μετοχών ή του 11,94% της εισηγμένης.

Το εν λόγω ποσοστό περνά στο εφοπλιστικό δίδυμο Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη.

Βάσει της ανακοίνωσης “Η μέτοχος PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση γνωστοποίησε την υλοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην πώληση 25.600.000 μετοχών.

Η συμμετοχή της μετόχου διαμορφώνεται ως εξής:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
Άμεση συμμετοχή: 44.101.876 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 20,5822% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
Άμεση συμμετοχή: 18.501.876 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 8,6348% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΙΙ. Η μέτοχος INVESCO FINANCE S.A. (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) γνωστοποίησε μεταβολή στη συμμετοχή της και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ως ακολούθως:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή:
Άμεση συμμετοχή: 10.714.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,0002% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή :
Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η μέτοχος INVESCO FINANCE S.A. κατέρχεται του ορίου του 5%.

ΙΙΙ.1. Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, το οποίο ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα), σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή:
Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή:
Άμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 16,9476% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED (η οποία, με τη σειρά της, υπέβαλε αντίστοιχη γνωστοποίηση για έμμεσο ποσοστό 16,9476%), που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007.

Η GREENHILL INVESTMENT LIMITED στις 25.01.2021 απέκτησε από την:
-INVESCO FINANCE S.A. 10.714.000 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ποσοστό 5,0002%) και
-PEMANOARO LIMITED 25.600.000 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ποσοστό 11,94%).

Κατόπιν των ανωτέρω η GREENHILL INVESTMENT LIMITED ανέρχεται του ορίου 15%.

2. Το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή:
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι 20,5822% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή:
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έμμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 16,9476% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 16,9476% (ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου καθώς και της υλοποίησης του πρώτου σταδίου απόκτησης συμμετοχής την 25.01.2021, από εναπομείνασες 18.501.876 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 8,6348 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε:

άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου):
έμμεση συμμετοχή α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 16,9476% (ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 8,6348% (ήτοι 18.501.876 δικαιώματα ψήφου)

και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822%

(ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007.

Κατόπιν των ανωτέρω η συμμετοχή της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA ανέρχεται του ορίου 25%.

3. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, ελέγχουν από κοινού και δρουν συντονισμένα, την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχει την ICEBERG CAPITAL LIMITED, και η οποία, με τη σειρά της ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED ενημερώνουν για μεταβολή συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ως εξής:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή:
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έμμεση συμμετοχή: 10.714.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,0002% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι 20,5822% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή:
Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έμμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 16,9476% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 16,9476% (ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου καθώς και της υλοποίησης του πρώτου σταδίου απόκτησης συμμετοχής την 25.01.2021, από εναπομείνασες 18.501.876 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 8,6348 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου),

άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου):
έμμεση συμμετοχή α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 16,9476% (ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 8,6348% (ήτοι 18.501.876 δικαιώματα ψήφου) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822%
(ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007.

Κατόπιν των ανωτέρω, η συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη παραμένει άνω του ορίου 25%.

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα του Α. Ξενόφου για την νέα μετοχική σύνθεση και την αλλαγή σελίδας στην Ελλάκτωρ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here