Αύξηση ύψους 11,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2020 και ανήλθε σε € 33,0 εκ., έναντι € 29,7 εκ. το 2019.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 7,1 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι € 8,0 εκ. το 2019, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 3,0 εκ. έναντι € 3,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η υποχώρηση του περιθωρίου κέρδους προήλθε κατά βάση από την αύξηση του κόστους λειτουργίας της Tεχνικής Διεύθυνσης, απόρροια τόσο των νέων προσλήψεων προσωπικού, όσο και της διεύρυνσης του τεχνολογικού αποτυπώματος της εταιρίας. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.062 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι € 1.261 χιλ. το 2019. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 640 χιλ. έναντι € 783 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η συνέχιση του υψηλού τζίρου του ομίλου και το Α’ εξάμηνο του 2020, επηρέασε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε € -10.275 χιλ. σε σχέση με το 2019 που ήταν € -6.329 χιλ. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού (χρηματοδοτικές ροές € 3.793 χιλ.) και από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την κερδοφορία, όσο και από την πρόσβαση κατά κύρια βάση, σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 31,7 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, έναντι € 28,5 εκ. το 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,4 εκ. έναντι € 2,7 εκ. την ίδια περίοδο του 2019. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 1,24 εκ. έναντι € 1,15 εκ. το 2019, και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 950 χιλ. έναντι € 802 χιλ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του oμίλου, δήλωσε: «Η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει με προσεκτικά βήματα την αναπτυξιακή πορεία της Space Hellas, που όπως αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2020 εξελίσσεται σταθερά, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και την τεχνογνωσία της, ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις νέες συμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όμως, ένα δεύτερο κύμα εξάπλωσης του COVID-19 είναι ήδη σε εξέλιξη σε πολλά σημεία στον κόσμο και τα μηνύματα για μια πιθανή ανακοίνωση νέων μέτρων περιορισμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης (lock down) είναι στην επικαιρότητα. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σαφής πρόβλεψη για τον χρόνο τερματισμού των έκτακτων μέτρων σε διεθνές επίπεδο, την επιστροφή στην κανονικότητα και κατ’επέκταση των συνθηκών της αγοράς για το 2ο εξάμηνο του έτους και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των μεγάλων έργων. Παρά τις όποιες καθυστερήσεις, η διοίκηση της Space Hellas εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου τα επόμενα χρόνια».