Η Aloumil ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση της εταιρίας όπου συμμετείχε περισσότερο από το 70% των μετόχων.

Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2017, μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως.

2. Απαλλάχθηκαν, ομοφώνως, τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2017.

3. Εγκρίθηκαν, ομοφώνως, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., της εταιρικής χρήσης 2017.

4. Εγκρίθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως. Οι εκλεγόμενοι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι: Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου, Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά, Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννη, Γεώργιος Τσιότρας του Δημητρίου. Τα δε μέλη, Νικόλαος Καϊλακής και Γεώργιος Τσιότρας, ορίζονται ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετικώς στον ν. 3016/2002. Το εκλεγόμενο διοικητικό συμβούλιο τελεί υπό πενταετή θητεία, διαρκούσα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει και συνεδριάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2023.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η επανεκλογή των ακόλουθων προσώπων για την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017: Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννη (Πρόεδρος), Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και Νίκος Κλείτου του Κώστα.

5. Προεγκρίθηκε, ομοφώνως, η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση.

6. Εγκρίθηκαν, ομοφώνως, οι εγγυήσεις που δόθηκαν υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.

7. Η Γενική Συνέλευση επέλεξε, ομοφώνως, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2018, την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here