Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 5 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού καλούνται οι μέτοχοι της “Έδραση-Χ. Ψαλλίδας”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ονΑπαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

Θέμα 3ονΕκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.

Θέμα 4ονΕπικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

Θέμα 5ονΧορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 6ον Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ATE με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Θέμα 7ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο  εφαρμογής της απόφασης 779/15 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 106β του Πτ.Κ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η  Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here