Η “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” σε συνέχεια των από 15.4.2020, 24.4.2020, 11.5.2020, 24.8.2020, 23.11.2020, 26.11.2020, 8.2.2021, 2.3.2021, 7.4.2021, 19.4.2021, 29.6.2021, 10.11.2021, 10.12.2021, 28.3.2022, 3.5.2022, 15.7.2022 και 11.11.2023 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες (αγοράστρια – πωλήτριες) προέβησαν από κοινού σε διορισμό της KPMG Advisors Single Member S.A. ως τρίτου ανεξάρτητου συμβούλου.

Ο σύμβουλος αυτός θα εξετάσει το από 5.4.2021 πόρισμα (completion statement) που κατάθεσε ο πρώτος ανεξάρτητος σύμβουλος (ΙΑ) σε σχέση με τις υποβληθείσες ενστάσεις ώστε να εκδώσει το τελικό πόρισμα (final completion statement) σχετικά με το τελικό τίμημα της αγοραπωλησίας το συγκροτήματος Πόρτο Καρράς.

Το τελικό πόρισμα θα εκδοθεί σε δύο μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των στοιχείων από τις αντισυμβαλλόμενες εταιρείες (αγοράστρια – πωλήτριες).