«Πολεμικό» το τοπίο στην Creta Farms με φόντο τη μάχη που δίδεται για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης η οποία αναμενόταν για σήμερα, στα κεντρικά γραφεία της αλλαντοβιομηχανίας στο Ρέθυμνο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο διάσωσης της εταιρείας και το αίτημα για την εξυγίανσή της.

Ανασταλτικό παράγοντα παράγοντα αποτελεί η παρέμβαση ενός εκ των μετόχων, του κ. Κ. Δομαζάκη περί μη εγκυρότητας της συνέλευσης.

Τελευταία εξέλιξη στο «θρίλερ» της Creta Farms αποτελεί η ανακοίνωση αύξησης του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας, από το 12,17% στο 31,17%. Ακολούθως, η τράπεζα θα μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις με διευρυμένο ποσοστό.

Αιτία στάθηκε η καταγγελία της σύμβασης σύστασης ενεχύρου που είχε η τράπεζα έναντι εξασφαλίσεων για ομολογιακό δάνειο.

Η ανακοίνωση:

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 20.12.2019 γνωστοποίησης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί ότι:

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (η «Τράπεζα») έχει συνάψει την από 14.3.2018 Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου Επί Αύλων Κινητών Αξιών για την Εξασφάλιση Απαιτήσεων από Ομολογιακό Δάνειο (η «Σύμβαση Ενεχύρου») με την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Εταιρία») και τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνου Δομαζάκη (από κοινού οι «Ενεχυραστές»), δυνάμει της οποίας συστάθηκε ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας (υπό την ιδιότητα αυτής ως εκπροσώπου των ομολογιούχων εκ των ομολογιακών δανείων που αναφέρονται στη Σύμβαση Ενεχύρου) αρχικώς επί συνολικά 5.601.200 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και συγκεκριμένα 2.800.600 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και 2.800.600 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, και σε συνέχεια της επέκτασης του ανωτέρω ενεχύρου λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στις αρχές του έτους 2019, επί συνολικά 5.993.284 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και συγκεκριμένα 2.996.642. μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και 2.996.642 μετοχών της Εταιρίας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη (από κοινού οι «Ενεχυριασμένες Μετοχές»), για την εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων εκ των ομολογιακών δανείων που αναφέρονται στη Σύμβαση Ενεχύρου.

Την 19 Δεκεμβρίου 2019 επεδόθη νομίμως δια δικαστικού επιμελητή στην Εταιρία και τους Ενεχυρστές η από 16.12.2019 επιστολή της Τράπεζας προς την Εταιρία και τους Ενεχυραστές με θέμα «Γνωστοποίηση Επέλευσης Γεγονότων Καταγγελίας και το άρθρο 14 της από 14.3.2018 Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου Επί Αύλων Κινητών Αξιών για την Εξασφάλιση Απαιτήσεων από Ομολογιακό Δάνειο», δια της οποίας επιστολής η Τράπεζα γνωστοποίησε στην Εταιρία και τους Ενεχυραστές την επέλευση γεγονότων καταγγελίας κατά τους όρους της Συμβάσεως Ενεχύρου και ότι ως εκ τούτου, σε εκτέλεση του όρου 14 της Σύμβασης Ενεχύρου, τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) της Εταιρίας, τα οποία απορρέουν από τις Ενεχυριασμένες Μετοχές, ήτοι τις προαναφερθείσες 5.993.284 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, θα ασκούνται εφεξής από την Τράπεζα.

Την 20 Δεκεμβρίου 2019 επεδόθη στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (η «ΕΛΚΤΑ») η από 20 Δεκεμβρίου 2019 επιστολή της Τράπεζας προς την ΕΛΚΑΤ με θέμα «Γνωστοποίηση Μεταβολής στην Άσκηση Δικαιωμάτων Ψήφου Κινητών Αξιών της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΙΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με το αρ. 48 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.» διά της οποίας επιστολής η Τράπεζα ενημέρωσε την ΕΛΚΑΤ ως προς τα ανωτέρω υπό σημείο 2 αναφερόμενα και αιτήθηκε από την ΕΛΚΑΤ, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της μεταβολής στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου ως προς τις Ενεχυριασμένες Μετοχές, ήτοι τις προαναφερθείσες 5.99.284 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, διαμορφώθηκε από 12,17 % σε 31,17% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε συνολικά 9.832.266 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 9.832.266 άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας. Κρυονέρι 23/12/2019.

Άγνωστο παραμένει τι μέλλει γενέσθαι με την προγραμματισμένη γενική συνέλευση με τα πιστωτικά ιδρύματα από τη μία να διαμηνύουν ότι δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας, και την πλευρά Δομαζάκη από την άλλη να επιχειρεί να την μπλοκάρει.

Eκ μέρους πάντως του υποψήφιου επενδυτή, της Impala Invest εκπέμπονται μηνύματα επιθυμίας για συνεργασία με την πλευρά Δομαζάκη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προς το παρόν απτά αποτελέσματα. Ο κ. Βιντζηλαίος, ο υποψήφιος επενδυτής πάντως εκφράζει την επιθυμία για την άμεση διαξαγωγή της Γ.Σ. ωστόσο απομένει να φανεί σήμερα ή και τις επόμενες ημέρες για το τι θα συμβεί προς την κατεύθυνση αυτή.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here