Στην 47η θέση του Δείκτη GTCI για το 2020, σε δείγμα 132 χωρών (Γράφημα 1) κατατάσσεται η Ελλάδα. Το κυριότερο πλεονέκτημα της χώρας σχετίζεται με τον πυλώνα διατήρησης ταλέντων (Retain). Το μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης παρατηρείται στον πυλώνα προσέλκυσης ταλέντων (Attract), του οποίου ο υπό-πυλώνας της Εξωστρέφειας (External Openness) εμφανίζει χαμηλά ποσοστά.

Γράφημα 1: Παγκόσμια Κατάταξη Ελλάδας (GTCI δείγμα από 132 χώρες)

Σύγκριση με τις άλλες ομάδες χωρών

Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και έχει χαρακτηριστεί ως χώρα Υψηλού Εισοδήματος. Στην γεωγραφική περιφέρειά της, η Ελλάδα ανέρχεται 26η από τις 38 χώρες που εξετάσθηκαν στην έρευνα (Πίνακας 1).

Η Ελλάδα κατατάσσεται 42η στην ομάδα χωρών υψηλού εισοδήματος.

Σύγκριση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες

Η ομάδα ανταγωνιστών της Ελλάδας ορίζεται ως αυτή που περιλαμβάνει χώρες υψηλού εισοδήματος της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου). Συνολικά, η ομάδα σύγκρισης αποτελείται από 25 χώρες και το σχήμα 2 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται σε σχέση με την κάθε χώρα όσον αφορά τη βαθμολογία GTCI και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Τόσο η βαθμολογία GTCI της Ελλάδας όσο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των Ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε σχέση με την εύρεση ταλέντων, είναι αναμενόμενη δεδομένου του επιπέδου του εισοδήματος της χώρας.

Απόδοση με βάση τους πυλώνες

Η απόδοση της Ελλάδας είναι κάτω από το μέσο όρο των χωρών υψηλού εισοδήματος σε καθέναν από τους έξι πυλώνες. Την καλύτερη απόδοση έχει στον πυλώνα διατήρησης (Retain). Όσον αφορά στη γεωγραφική περιοχή της, η Ελλάδα ακολουθεί τις χώρες της Ευρώπης σε κάθε έναν από τους έξι πυλώνες. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με την ομάδα εισοδήματός της, η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερα καλά στον πυλώνα που σχετίζεται με τον πυλώνα διατήρησης (Retain).

Σύγκριση με χώρες της ίδια ομάδας γεωγραφικής περιοχής

Η ανταγωνιστικότητα των ταλέντων και η υιοθέτηση της τεχνολογίας

Η φετινή έρευνα GTCI εισάγει ένα νέο κριτήριο – την Υιοθέτηση Τεχνολογίας – στον υπο-πυλώνα Business and Labour Landscape (στο πλαίσιο του πυλώνα Enable). Στόχος αυτού του νέου κριτηρίου είναι να καταγράψει τον βαθμό στον οποίο οι χώρες λαμβάνουν μέτρα για να είναι έτοιμες να υποδεχθούν την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάστασης. Στην ουσία, μετρά το κατά πως οι χώρες επιτρέπουν την ανάπτυξη ταλέντων που συνδέονται με προηγμένες τεχνολογίες.

Το σχήμα 4 απεικονίζει την κατάταξη των χωρών στον Δείκτη GTCI 2020 και τις τρεις μεταβλητές που σχετίζονται με την υιοθέτηση τεχνολογίας (Technology Adoption). Η Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται 47η συνολικά, βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο όσον αφορά τόσο στην αξιοποίηση της τεχνολογίας (84η), όσο και το Robot Density (36η). Εν συνεχεία, βρίσκεται στο κάτω τεταρτημόριο όσον αφορά στις επενδύσεις στις αναδυόμενες τεχνολογίες (109η) όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο.

Σημείωση: Το πιο σκούρο πράσινο χρώμα υποδηλώνει την υψηλότερη κατάταξη μιας χώρας. Ένα κενό κελί δηλώνει ότι τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here