Την αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Byte Computer σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της Ideal Holdings έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εισηγμένη.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η  αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση διατυπώνεται ως εξής:

1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:
α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και
β) εμπίπτει στο Εύρος Τιμών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

2. Τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, αξιολογούνται θετικά, καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, βασιζόμενη στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό.

3. Δεδομένων των δηλώσεων του Προτείνοντος στο Πληροφοριακό Δελτίο, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα της Εταιρείας, ούτε να δημιουργήσουν δυσμενή αντίκτυπο στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία καθώς και στους όρους της απασχόλησής τους, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

4. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα συνδυασμό μετρητών και κινητών αξιών του Προτείνοντος, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3461/2006.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί γενική αξιολόγηση των όρων της Δημόσιας Πρότασης, αποκλειστικά επί τη βάσει των παρατιθεμένων στην Εισαγωγή εγγράφων, και δεν συνιστά, ούτε δύναται να εκληφθεί, ως προτροπή ή αποτροπή προς τους μετόχους για την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ή εν γένει για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής επί κινητών αξιών της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here