Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι την 21.04.2023 διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία προς την κα Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, 15.000 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 21.04.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω από 21.04.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με την από 22.03.2023 απόφασή του τη σχετική διανομή.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας € 30.600,λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 2,04 ευρώ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Οι ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 21.04.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με μέση τιμή κτήσης € 1,765 ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 382.030 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,07% του συνόλου των μετοχών της.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here