Με αύξηση των κερδών έκλεισε το α’ εξάμηνο για την BriQ Properties. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) της εταιρείας ανήλθαν σε € 779 χιλ. έναντι κερδών € 426 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 είναι τα ακόλουθα:

* Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 1.003 χιλ. έναντι € 944 χιλ. για το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 6,2%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2017.

* Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 340 χιλ. έναντι κερδών € 53 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

* Τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τα ακίνητα ανήλθαν σε € 247 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 165 χιλ. αφορά τον ΕΝΦΙΑ και € 48 χιλ. επισκευές και συντηρήσεις, έναντι € 184 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

* Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε € 119 χιλ. έναντι € 219 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου τα οποία περιλάμβαναν έξοδα εισαγωγής στο Χ.Α. για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ποσού € 125 χιλ.

* Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 888 χιλ. έναντι € 531 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Οι βασικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

i. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current Ratio) : 6,15x
ii. Δείκτης Μόχλευσης L.T.V. (Δάνεια / επενδύσεις) : 0%
iii. Κεφάλαια από την Λειτουργία (F.F.O.) : € 384 χιλ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2018 ανέρχονταν συνολικά σε € 2.493 χιλ. από € 2.536 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2017 ενώ η Εταιρεία δεν είχε δανεισμό.

Τέλος, σημειώνεται πως την 30η Ιουνίου 2018, η Εσωτερική Αξία της μετοχής (N.A.V.) ανερχόταν σε € 28.630 χιλ. ή € 2,40 ανά μετοχή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here