Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του έτους, με εξαιρετικά  σημαντική δυναμική τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Πιο συγκεκριμένα, στο τρίτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €177,1εκ. έναντι €149,2εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 18,8%. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διπλασιάστηκαν στα €40,8εκ. έναντι €20,5εκ. το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν στα €29,5εκ. έναντι €12,1εκ. σημειώνοντας αύξηση 143% σε σχέση με το  περσινό τρίτο τρίμηνο.

Συνολικά, το εννεάμηνο του 2021 παρουσιάζει αύξηση 34,8% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €485,9εκ. έναντι €360,6εκ. πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του εννεάμηνου διαμορφώθηκαν σε €69,6εκ. έναντι €31εκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 124,5% και τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €46,4εκ. έναντι €13,2 εκ. με σημαντική αύξηση 251% σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάρα το lockdown των πρώτων 4 μηνών του έτους αλλά και τη καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας από τις αρχές Ιουνίου, τα μεγέθη κύκλου εργασιών και κερδοφορίας της AUTOHELLAS για το εννεάμηνο αλλά και ιδιαίτερα για το τρίτο τρίμηνο ήταν μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του προ-πανδημίας έτους, ρεκόρ για τον τουρισμό 2019, σε όλα τους τα επιμέρους στοιχεία.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS
Ποσά σε ‘000€ Q3 2021 Q3 2020 % LY 9M 2021 9M 2020 % LY
Συνολικές Πωλήσεις 177.148 149.174 18,8% 485.939 360.604 34,8%
EBITDA 65.215 43.811 48,9% 139.077 101.462 37,1%
EBIT 40.838 20.481 99,4% 69.569 30.986 124,5%
Κέρδη προ φόρων (EBT) 36.863 16.180 127,8% 57.303 17.880 220,5%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 29.529 12.130 143,4% 46.401 13.220 251,0%

 

Πιο αναλυτικά o κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του Ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο εννεάμηνο του 2021 κατά 23% και έφτασε τα €156εκ. από €126,8εκ. το 2020. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι πέρα από τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις που στήριξαν την εταιρεία και κατά το (αδύναμο τουριστικά) 2020, και η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων, κατά κύριο λόγο, τουριστικών μισθώσεων για το τρίτο τρίμηνο του έτους ήταν υπερδιπλάσια σε κύκλο εργασιών από το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αλλά και μεγαλύτερη από την τουριστική  χρονιά ρεκόρ του 2019. Η εταιρεία ξεπέρασε  τα  επίπεδα κύκλου εργασιών του 2019, έχοντας επενδύσει έγκαιρα σε σχεδόν 4.000 νέα αυτοκίνητα για το στόλο βραχυχρονίων ενοικιάσεων,  εκ των οποίων τα 150 ηλεκτρικά, κερδίζοντας σημαντικά μερίδια αγοράς σε όλες τις βασικές τουριστικές περιοχές της χώρας στις οποίες έχει και πρόσφατα αναβαθμίσει τις υποδομές της. Αντίστοιχα και η δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μισθώσεις αυτοκίνητων στο εξωτερικό, είχε κύκλο εργασιών €48,9εκ., καταγράφοντας αύξηση 27,1%.

Συνολικά ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις έφτασε τα 47.000 αυτοκίνητα με 9.650 συνολικές αγορές νέων αυτοκίνητων. Τα πωληθέντα μεταχειρισμένα που προέρχονται από τις ενοικιάσεις έφτασαν τα 5.850. Η καθαρή επένδυση (αγορές μείον πωλήσεις) του Ομίλου σε αυτοκίνητα ανήλθε στα €107εκ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS
Ποσά σε ‘000€ Q3 2021 Q3 2020 % LY 9M 2021 9M 2020 % LY
Ενοικιάσεις Ελλάδα 71.546 55.452 29,0% 155.995 126.844 23,0%
Τομέας Εξωτερικού 19.113 15.548 22,9% 48.850 38.425 27,1%
Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών Ελλάδας 86.489 78.173 10,6% 281.094 195.334 43,9%

 

Η εμπορία αυτοκινήτων (χονδρική και λιανική) είχε επίσης εξαιρετική δυναμική τόσο στο τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του 2020 αλλά και του 2019, πάρα τα σημαντικά (logistics και components) προβλήματα και τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές στην παραγωγή, με πωλήσεις συνολικά 18.000 αυτοκίνητων από μόλις 10.100 το 2020 και με σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία του Ομίλου. Ο κύκλος εργασιών της εμπορίας ανήλθε στα €281 εκ. στο εννεάμηνο σημειώνοντας αύξηση 44% από το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Οι 3 εισαγωγικές εταιρείες (χονδρικής) του Ομίλου (Hyundai, Kia, Seat) διευρύναν το αθροιστικό τους μερίδιο στην αγορά φτάνοντας το 15%, ενώ ταυτόχρονα έχουν σημαντικά υψηλότερη επίδοση σε μερίδιο στην αγορά ιδιωτών (δηλαδή εκτός εταιρικών στόλων). Παράλληλα, ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν και η πορεία της εταιρείας Autotechnica/ Βελμάρ στη Λιανική και τις υπηρεσίες after sales. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι τέσσερεις εταιρείες εμπορίας αυτοκίνητων του Ομίλου, λειτουργούν πλέον με μηδενικό καθαρό δανεισμό.

Ποσά σε ‘000€ 30.09.2021 30.06.2021 31.12.2020
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 150.080 70.312 111.113
Σύνολο Καθαρής Θέσης 312.827 284.383 273.160
Δάνεια 293.449 373.446 379.219
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 53.321 44.588 40.116
Υποχρεώσεις τιτλοποίησης απαιτήσεων 140.600 31.818
Σύνολο Δανείων (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) 487.370 418.034 451.153
Σύνολο Καθαρού Δανεισμού
(Σύνολο Δανείων – Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα)
337.290 347.722 340.040

 

Στον ως άνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται ποσά €11,7εκ., €12,7εκ. και €12,3εκ. κατά την 30.09.2021, 30.06.2021 και 31.12.2020 αντίστοιχα που αφορούν υποχρεώσεις από μισθώσεις που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές.

Με τη στήριξη της δυναμικής της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών από όλες τις δραστηριότητες  (EBITDA 9M2021: €139εκ.), και παρά τις αυξημένες επενδύσεις σε στόλο, ο καθαρός δανεισμός (δανεισμός μείον διαθέσιμα) σε ενοποιημένο επίπεδο Ομίλου,  παρουσίασε μείωση στο τρίτο τρίμηνο του 2021 φτάνοντας τα €337,3εκ.  την 30/9/2021. Παράλληλα, η καθαρή θέση του Ομίλου ενισχύθηκε, φτάνοντας τα €312,8εκ. από €273,2εκ. την 31/12/2020.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σχέση ιδίων/ξένα κεφάλαια της Autohellas είναι η ισχυρότερη σε σύγκριση με όλες τις εισηγμένες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Τέλος, η διαθέσιμη ρευστότητα μετά και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την JP Morgan  διαμορφώθηκε το εννεάμηνο στα €150 εκ., σημαντικό μέρος των οποίων διατέθηκε τον Οκτώβριο για την πρόωρη αποπληρωμή παλαιοτέρων συμβάσεων δανεισμού με μεγαλύτερο κόστος.

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here