Χρονιά ορόσημο είναι το 2022 για την Attica Bank αφού ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση και ταυτόχρονα απελευθερώνονται κεφάλαια για την ενίσχυση των εργασιών της.

Μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου, με τη συμμετοχή πέραν του ΤΧΣ και ιδιωτών μετόχων σε ποσοστό 14,7% και 9,87% (ΤΜΕΔΕ και Ellington αντίστοιχα), ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 ανέρχεται σε pro forma επίπεδο και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της 30.09.2021, σε περίπου 12%, σημαντικά πάνω από τα ελάχιστα όρια που ισχύουν σήμερα.

Στην ερχόμενη χρήση θα αλλάξουν περαιτέρω οι μετοχικές ισορροπίες της τράπεζας.

Η συμφωνία μεταξύ του βασικού της μετόχου, του ΤΧΣ και της κοινοπραξίας ΤΜΕΔΕ – Elligton, προβλέπει ότι θα υπάρξει νέος έλεγχος στα βιβλία της, για την εκτίμηση των ζημιών από τις τιτλοποιήσεις που θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες.

H Attica Bank  θα προχωρήσει σε due dilligence που θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2022.

Θα ποσοτικοποιηθούν τυχόν κενά στις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις της τράπεζας και θα εντοπιστούν ενέργειες προς καταγραφή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2021 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον προβλέψεων.

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κινήσεων, οι δύο εταίροι της συμφωνίας δεσμεύονται να προβούν σε δεύτερη επένδυση το αργότερο εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Μετά από τη νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, θα πρέπει το ποσοστό και των δύο να φτάνει, βάση της συμφωνίας, το 68%.

Αυτή η δεύτερη επένδυση συνίσταται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων είτε χωρίς.

Δεν αποκλείεται ανάλογα με τις ανάγκες να υπάρξει και μια τρίτη εισφορά κεφαλαίου, είτε ως τρίτη αύξηση, είτε ως έκδοση από την τράπεζα τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή οποιουδήποτε άλλου εναλλακτικού χρηματοοικονομικού μέσου, όπως μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.

Προτεραιότητα για το 2022 αποτελεί αναμφίβολα η ωρίμανση της αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων και η ένταξή τους στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση του ισολογισμού και απελευθερώνονται εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Η Attica Bank έχει προβεί στην πρόσληψη συμβούλων για το νομικό και το τεχνικό σκέλος των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2.

Επιπλέον, έχει ήδη προσληφθεί διεθνής οίκος για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης (senior notes).

Τέλος, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία μεταβίβασης του 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς εξόφλησης (mezzanine και junior notes, αντίστοιχα), έπειτα από λήψη σχετικής δεσμευτικής προσφοράς.

Ο σχεδιασμός της διοίκησης Attica Bank περιλαμβάνει και τα εξής:

  • Βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών
  • Δημιουργία ψηφιακών καταστημάτων που θα οδηγήσει στη σταδιακή μετατροπή του παραδοσιακού Δικτύου σε σημεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.
  • Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης

Αποτελέσματα 9μηνου

Κατά τα άλλα, στο εννεάμηνο 2021, παρατηρήθηκε βελτίωση σε όλες σχεδόν τις λειτουργικές γραμμές των αποτελεσμάτων.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 52% σε ετήσια βάση, με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω των χορηγήσεων.

Το ίδιο διάστημα οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε περίπου 257 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, η οποία παρουσιάζει σημαντική αύξηση κυρίως λόγω της αύξησης των τα υπολοίπων των καταθέσεων, σε ετήσια βάση, κατά 8,4%.

Ως προς τα έσοδα και έξοδα καταγράφηκαν οι εξής μεταβολές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020:

▪ Τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι μειωμένα κατά 7,5%

▪ Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ, μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα.

▪ Παρά την ανεπαίσθητη μείωση του προσωπικού, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 3,0% σε ετήσια βάση.

▪ Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προγράμματος εθελουσίας εξόδου, με τη συμμετοχή 61 ατόμων που αντιστοιχεί σε ετήσια εξοικονόμηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

▪ Το εννεάμηνο έκλεισε με ζημιές μετά από φόρους ύψους 27 εκατ. ευρώ έναντι 36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here