Γράφει η «ξενοδόχος»

Πίστωση χρόνου προκειμένου να βρεί κεφάλαια που θα αναλάβουν να ενισχύσουν τη ρευστότητά της επιδιώκει η διοίκηση του Ιωάννη Ζλατάνη της Astra Airlines.

Η εταιρεία, η οποία έχει προχωρήσει σε αναστολή της λειτουργίας της, υποστηρίζει ότι αυτή την στιγμή:

  • «εργάζεται πυρετωδώς και εκπονεί σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που θα τεθεί και υπ’ όψιν όλων των δανειστών ώστε όλοι να ικανοποιηθούν ως προς τις απαιτήσεις τους αλλά και οι εργαζόμενοι της να μην απωλέσουν τις θέσεις εργασίας τους και η εταιρεία να ξαναρχίσει το πτητικό της έργο».

Με βάση τη σχετική απόφαση –προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στις 20 Νοεμβρίου, η εταιρεία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 106α του ν.3588/2007 όπως με τον ν.4446/2016 τροποποιήθηκε, ευρισκόμενη σε καθεστώς εξυγίανσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία:

  • «Το πλήρες κείμενο της Προσωρινής Διαταγής έχει ως εξής: Δέχεται μερικά το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής.
  • Απαγορεύει τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της αιτούσας εταιρίας και διατάσσει την αναστολή και απαγορεύει την έναρξη ή εξακολούθηση ή πάσης φύσεως καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της ανωτέρω από τους πιστωτές της, όλα δε τα παραπάνω για το διάστημα έως τη συζήτηση της αίτησης κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί και υπό τον όρο συζήτησης της, όχι δε πέραν των 4 μηνών που προβλέπονται εκ του νόμου».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της βορειοελλαδίτικης αεροπορικής πραγματοποιεί επαφές με ξένα επενδυτικά κεφάλαια προκειμένου να μπούν στην εταιρεία, εγχείρημα ωστόσο το οποίο, εκτός από χρονοβόρο είναι και πολύ δύσκολο. Επιπλέον, μετά από ένα δεκαπενθήμερο από τις ακυρώσεις των πτήσεων, πελάτες και γραφεία ταξιδιων έλαβαν χθες τελικά την πληροφόρηση:

  • «Οσοι από τους πελάτες είχαν εκδώσει εισιτήρια και δεν ταξίδεψαν επειδή υπήρξε ακύρωση των πτήσεων τους. Τους πληροφορούμε τα εξής: Η εταιρία βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής εξυγίανσης και θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@astra-airlines.gr για την διευθέτηση της επιστροφής των χρημάτων σας».

Εν τω μεταξύ, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας αναρτήθηκαν και τα επίσημα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2018, με τον κύκλο εργασιών να εμφανίζεται μεν μειωμένος, ενώ αύξηση υπήρξε σε επίπεδο κερδοφορίας. Ο μέσος αριθμός του προσωπικού της εταιρείας πέρυσι ανερχόταν σε 120 άτομα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανήλθε σε 18,38 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,19 %  έναντι του 2017, ενώ η εταιρεία παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 294 χιλ. ευρώ σε σχέση με καθαρά κέρδη μετά φόρων αξίας 240 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ως προς τις υποχρεώσεις σε σύνολο 3,22 εκατ. ευρώ (από 2,33 εκατ. ευρώ το 2017), το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων ήταν στο τέλος του 2018 στο 1,89 εκατ. ευρώ (από 2,15 εκατ. ευρώ το 2017), ενώ στο 1,33 εκατ. ευρώ έχουν αυξηθεί τα μακροπρόθεσμα δάνεια.

Από την πλευρά του, ο ορκωτός ελεγκτής αφού καταγράφει στον έλεγχο στοιχεία κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Ενδεικτικά, στα κονδύλια του ενεργητικού «Προκαταβολές για αποθέματα», «Εμπορικές Απαιτήσεις» και «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 1 εκατ. ευρώ περίπου και κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, ποσού 1 εκατ. ευρώ περίπου.

Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης κατά το ποσό των 75 χιλ. ευρώ  και 48 χιλ. ευρώ περίπου αντίστοιχα. Επίσης, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 810 χιλ. ευρώ περίπου για την κάλυψη της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 810 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Δαπάνες εισφορών της κλειόμενης χρήσης ύψους περίπου 617 χιλ. ευρώ, εμφανίζονται στο κονδύλι του ενεργητικού «Προπληρωμένα Έξοδα». Κατά συνέπεια, τα «Προπληρωμένα Έξοδα» εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου 617 χιλ. ευρώ, όπως και τα Ίδια Κεφάλαια και τα Αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης είναι αυξημένα κατά το ίδιο ποσό.

Από την πλευρά της, η διοίκηση στην έκθεσή της (με ημερομηνία στο τέλος Ιουλίου του 2018), εκτιμά ως προς τις προοπτικές για το 2019 ότι  «η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα υπηρεσιών, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελατειακής της βάσης. Αναφορικά με τα τακτικά δρομολόγια εσωτερικού, τα οποία εκτελούνται σταθερά από το 2012, παρατηρούνται αυξομειώσεις στην εβδομαδιαία συχνότητα ανάλογα με την ζήτηση. Αναφορικά με τις ναυλωμένες πτήσεις εξωτερικού, η εταιρεία συνεχίζει να εκτελεί τακτικά δρομολόγια, στα οποία επίσης παρατηρούνται αυξομειώσεις στην εβδομαδιαία συχνότητα ανάλογα με την ζήτηση. Σε ότι αφορά τη ζήτηση, οι πρώτες ενδείξεις για το 2019 είναι ιδιαίτερα θετικές για τον τουρισμό της χώρας, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει τη συνολική επιβατική κίνηση σε υψηλότερα επίπεδα. Από την άλλη πλευρά η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής και ακολούθως η εγχώρια επιβατική κίνηση αναμένεται να κινηθεί σταθεροποιητικά. Συνολικά, οι προοπτικές της εταιρείας θεωρούμε πως είναι θετικές με βασική προϋπόθεση την σταθερότητα στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here