Του Χαράλαμπου Πελέκη*

Η διαδικασία των επενδύσεων αποτελεί βασική δυναμική ανάπτυξης.

Σε μια εποχή που η οικονομία ενέχει σύνθετα δομικά συστατικά είναι σημαντικό να υπάρχουν σημαντικά κίνητρα υπό την μορφή φορολογικών κινήτρων.

Μια σειρά νομοθετημάτων, από το 2019 μέχρι και σήμερα, παρέχει φορολογικά κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών και το άρθρο 71Η του Ν 4172/2013 (προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 25 του Ν.4778/2021) με το οποίο θεσπίζονται κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας για τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΔΟΠ) – τα γνωστά Family Offices .

Σκοπός των κινήτρων αυτών είναι η δημιουργία ενός οριοθετημένου πλαισίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψιν καλύτερες διεθνείς πρακτικές φορολόγησης.

Με την παροχή της δυνατότητας αυτής, επιδιώκεται η προσέλκυση αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, με βάση τα άρθρα 5Α, 5Β, 5Γ του ΚΦΕ.

Για την εφαρμογή της διάταξης του εν λόγω άρθρου δημοσιεύτηκε νεότερη σχετική ΑΥΟ Αριθ. 1043 (ΦΕΚ Β’ 1638/05.04.2022) για τον καθορισμό των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω ΥΑ, η διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας δύναται, να πραγματοποιείται από ΕΕΣΔΟΠ, η οποία μπορεί να λειτουργεί με οιανδήποτε μορφή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας εκτός της μορφής νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ),  αποτελεί η διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και η διαχείριση των δαπανών τους.

Μέλη της ΕΕΣΔΟΠ, είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 71Η του ΚΦΕ και μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή και μέλη της οικογένειας (σύζυγοι, άγαμα τέκνα, γονείς), ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στα οποία ή στις οποίες συμμετέχουν πλειοψηφικά.

Το άρθρο 4 απαριθμεί ενδεικτικά τις υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η ΕΕΣΔΟΠ οι οποίες πρέπει να σχετίζονται με την επίτευξη του σκοπού της (υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων κ.λπ.)

Για την παροχή των υπηρεσιών απασχολούνται εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή ανατίθενται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ΕΕΣΔΟΠ δεν μπορούν να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

Η ΕΕΣΔΟΠ πρέπει να πληροί μαζί και συγχρόνως δύο προϋποθέσεις για να υπαχθεί στο ειδικό αυτό καθεστώς:

α) να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων εντός δώδεκα μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής και

β) να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε φορολογικό έτος.

Αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της ΕΕΣΔΟΠ σημειώνεται ότι, τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους εισοδήματος που ορίζεται σε 7%.

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της, εφόσον προκύπτουν από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία.

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τον συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 58 ΚΦΕ.

Επιπρόσθετα, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της ΕΕΣΔΟΠ και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, αφού αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας.

Τέλος, η ΕΕΣΔΟΠ υποχρεούται να αποστείλει στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών τα δικαιολογητικά που αναφέρει ο νόμος, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋποθέσεων και σε περίπτωση μη τήρησής τους ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος της ΕΕΣΔΟΠ γίνεται με βάση τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.

  • Ο κ. Πελέκης είναι Δικηγόρος-Διευθύνων εταίρος της Χ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ