γράφει ο  Γιάννης Λεοντάρης

Η διαρκώς ανοδική πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα αποτυπώνεται στην έκθεση που δημοσίευσε η ΕΕΤΤ για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ωστόσο τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι εξακολουθεί να παραμένει η δεύτερη ακριβότερη στην Ευρώπη

 

Τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση καταδεικνύουν αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων, των γραμμών πρόσβασης σε Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGA) και του αριθμού ενεργών συνδρομητών κινητής ευρυζωνικότητας, καθώς επίσης άνοδο του ποσοστού των γραμμών υψηλών και υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

 

Αύξηση ευρυζωνικών συνδέσεων

 

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος του 2020 ανήλθαν σε 4.270.473, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%, ενώ η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό ανήλθε σε 39,8% έναντι 38,1% στο τέλος του 2019.

 

Αύξηση των γραμμών πρόσβασης σε δίκτυα NGA

 

Οι γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA ανήλθαν σε 472.613 έναντι 323.917 τον Ιούνιο και 195.427 στο τέλος του 2019. Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών αυξήθηκε, φθάνοντας το 11,07% έναντι 7,71% τον Ιούνιο του 2020 και 4,76% στο τέλος του 2019.

 

Άνοδος του ποσοστού των γραμμών υψηλών και υπέρ-υψηλών ταχυτήτων

 

Σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (από 30 Mbps έως 100 Mbps), οι οποίες συνιστούν πλέον το 32,8% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 25,7% στα τέλη του 2019), ενώ οι γραμμές υπερ-υψηλών ταχυτήτων (από 100 Mbps και άνω), αποτελούν το 5,8% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας έναντι 1,8% στα τέλη του 2019.

 

 

Αύξηση του αριθμού ενεργών συνδρομητών κινητής ευρυζωνικότητας

 

Οι ενεργοί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας που αξιοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων στο Διαδίκτυο στο τέλος του 2020 ξεπέρασαν τα 9,2 εκατομμύρια (έναντι 9,1 εκατομμυρίων στο τέλος του 2019) καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 86%.

 

Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης

 

Στο τέλος του 2020 οι γραμμές xDSL μέσω αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (ΑΠΤΒ) υποχώρησαν εκ νέου φθάνοντας τις 1.573.758, έναντι 1.686.356 τον Ιούνιο και 1.770.702 στο τέλος του 2019. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών υποχώρησε στο 36,85% έναντι 40,15% τον Ιούνιο και 43,13% στα τέλη του 2019. Εξ’ αυτών, 143.658 γραμμές παρέχονται ως εικονικά προϊόντα VPU (Virtual Partially Unbundled)

 

Οι γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA ανήλθαν σε 472.613 έναντι 323.917 τον Ιούνιο και 195.427 στο τέλος του 2019. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών αυξήθηκε φθάνοντας το 11,07% έναντι 7,71% τον Ιούνιο και 4,76% στο τέλος του 2019. Η πλειονότητα των χονδρικών υπηρεσιών VLU που υλοποίησαν οι Πάροχοι Πρόσβασης, έγινε πάνω από γραμμές FTTC (fiber to the cabinet).

Οι ευρυζωνικές γραμμές λιανικής του ΟΤΕ έφθασαν τις 2.133.598 , παρουσιάζοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με τον Ιούνιο (2.068.240 γραμμές) και 7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (1.994.068

γραμμές). Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 48,26% (47,72% στα τέλη του 2019). Από τις γραμμές λιανικής του ΟΤΕ, οι 961.007 (895.492 τον Ιούνιο) αφορούν γραμμές VLU, η πλειονότητα των οποίων (888.363) παρέχονται μέσω ιδίας υποδομής του ΟΤΕ ενώ οι υπόλοιπες 72.644 παρέχονται μέσω υποδομής των παρόχων. Επιπρόσθετα, 33.383 γραμμές λιανικής (26.793 τον Ιούνιο και 22.109 στο τέλος του 2019) αφορούν υποβρόχους που ο ΟΤΕ προμηθεύεται για να αναπτύξει ευρυζωνικά προϊόντα σε αγροτικές περιοχές.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ, V-ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream) μειώθηκαν φθάνοντας τις 149.313 γραμμές (160.524 τον Ιούνιο και 166.853 στο τέλος του 2019). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε μείωση (3,50% έναντι 3,98% στα τέλη του 2019) ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των προϊόντων VPU (143.658 έναντι 160.151 στα τέλη του 2019).

Οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών παραμένουν σε χαμηλό ποσοστό (0,32%).

 

Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης

 

Η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 99%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps (οι ταχύτητες έως 10Mbps (download) συνιστούν ποσοστό 0,2%). Το ποσοστό των γραμμών μεσαίων ταχυτήτων (από 10 Mbps έως 30 Mbps) έφθασε το 61,1% (72,8% στα τέλη του 2019). Σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (από 30 Mbps έως 100 Mbps), οι οποίες συνιστούν πλέον το 32,8% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 25,7% στα τέλη του 2019), ενόσω οι γραμμές υπερυψηλών ταχυτήτων (από 100 Mbps και άνω), συνιστούν ποσοστό 5,8% (1,8% στα τέλη του 2019).

 

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ)

 

Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) στο τέλος του 2020 έφθασαν τις 1.758.279  έναντι 1.886.995 στα μέσα του έτους και 1.984.087 στα τέλη του 2019.  Οι υποβρόχοι πλήρους πρόσβασης (sub-LLU full) ανήλθαν σε 219.897 (155.476 τον Ιούνιο και  103.048 στα τέλη του 2019). Από αυτούς, 185.835 τους έχουν προμηθευτεί οι πάροχοι για την  ανάπτυξη αρχιτεκτονικής δικτύων νέας γενιάς (NGA) και οι υπόλοιποι 34.062 διατίθενται για την ανάπτυξη ευρυζωνικών προϊόντων σε αγροτικές περιοχές.

 

Για το ίδιο διάστημα, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι αναφέρουν ότι διαθέτουν εμπορικά στους πελάτες  τους 1.744.669 γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παρόχων, οι  σχετικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων τους και των αντίστοιχων γραμμών χονδρικής που  δηλώνονται από τον ΟΤΕ οφείλονται σε βρόχους που βρίσκονται σε διαδικασία κατάργησης ή δεν  έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία ενεργοποίησης τους.  Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι ποσοστό 3,1% των γραμμών πλήρους

πρόσβασης χονδρικής που αναφέρεται από τον ΟΤΕ, δεν χρησιμοποιείται για την λιανική παροχή  ευρυζωνικών υπηρεσιών Διαδικτύου από τους παρόχους (π.χ. διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας ή χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής

ευρυζωνικών υπηρεσιών ή εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται προηγουμένως).

 

 

Κινητή ευρυζωνικότητα

 

Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο διαδίκτυο στο τέλος του 2020 ανέρχεται σε 9.231.228, έναντι 9.122.462 στα τέλη του 2019, καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 86% (85% στα τέλη του 2019).

Από αυτούς, οι 428.441 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο διαδίκτυο (datacards) και οι 7.962.394 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle).

Τέλος, οι υπόλοιποι 840.393 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα).

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here