Η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 12.07.2022 αποφάσισε, τα εξής:

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€ 8.273.430) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς μέχρι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) η κάθε μία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.02.2022 της Εταιρίας και σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (και ως εκ τούτου τα συνολικά αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια, όπως αυτά θα διαμορφωθούν), το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης σε έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 6,34) ανά Νέα Μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα ανέλθει σε ποσό οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€ 8.273.430) και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) η κάθε μία και τα συνολικά αντληθέντα με βάση την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, θα ανέλθουν σε ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ (€ 15.259.213).

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (€ 6.985.783) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here