Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Κύρια οικονομικά στοιχεία:

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε ζημίες ύψους € 0,35 εκ. περίπου έναντι κερδών ύψους € 4,7 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Οι ζημίες αυτές προέρχονται κυρίως από ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ ποσού € 1,067 εκατ., κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ποσού € 0,205 εκατ. και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού € 0,512 εκατ. περίπου.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 1,11 εκατ. έναντι κερδών € 3,13 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1,13 εκατ. έναντι κερδών € 3,11 της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε πτώση κατά 12,55% τη χρήση 2022, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €24,675 εκατ. ή €6,98 ανά μετοχή στις 31/12/2022.

Στο τέλος της χρήσης 2022, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, σε ποσοστό 77,05% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 22,95% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και μετρητά.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος €7,63στις 3 Απριλίου 2023, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -14,51%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων περίπου 0,20 ευρώ ανά μετοχή – το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).