Του Γιάννη Λεοντάρη

 

Τέσσερα σημαντικά έργα Πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού  57.816.104 ευρώ, προκήρυξε η «Κοινωνία της Πληροφορίας», με στόχο την ολική αλλαγή δεδομένων στο επίπεδο της εξυπηρέτησης του πολίτη από την ελληνική Δημόσια διοίκηση.

  • Το πιο σημαντικό από τα έργα αυτά είναι η «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση» (Gov–ERP) που ουσιαστικά συνιστά τον «ψηφιακό μετασχηματισμό» ολόκληρης της Δημόσιας διοίκησης.

Έχει προϋπολογισμό 51.522.000 ευρώ, χρόνο υλοποίησης 48 μήνες, ενώ είναι από τα πρώτα έργα Πληροφορικής που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για:

– Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης.

– Την αναβάθμιση των εφαρμογών πληροφορικής που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοσιονομικής πολιτικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ), το οποίο θα αποτελέσει την μετεξέλιξη – επέκταση:

α) του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) που λειτουργεί σήμερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τόσο ως προς το αντικείμενο, όσο και ως προς το πλήθος των χρηστών, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των σχετικών λειτουργιών τους

β) του υφιστάμενου Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς το αντικείμενο, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, το πλήθος των χρηστών και το πλήθος των Φορέων, οι οποίοι αποστέλλουν στοιχεία στο ΓΛΚ.

– Την υποστήριξη των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ) τόσο σε καθημερινό παραγωγικό επίπεδο για τους φορείς την Κεντρικής Διοίκησης, όσο και σε επίπεδο συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών Γενικής Κυβέρνησης.

– Τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας, μέσω του συστήματος προϋπολογισμού επιδόσεων, της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων, της παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης καθώς και της χρηματοοικονομικής επίδοσης των φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και όποιες άλλες εφαρμογές υπάρχουν για το σκοπό αυτό (μητρώο δεσμεύσεων κλπ).

– Την υποστήριξη της ταξινόμησης βάσει προγραμμάτων του Π/Υ και τη διασύνδεσή της με τα λοιπά είδη ταξινομήσεων (οικονομική, διοικητική, λειτουργική κλπ).

– Την υποστήριξη των καθημερινών εργασιών του ΓΛΚ καθώς και των φορέων της κεντρικής διοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας,  για την κατάρτιση και  εκτέλεση του προϋπολογισμού επιδόσεων και της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού / green budgeting.

– Την παρακολούθηση της ρευστότητας της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος λογαριασμών θησαυροφυλακίου.

– Την παροχή υπό μορφή υπηρεσίας της απαιτούμενης υποδομής (εξοπλισμός, λογισμικό συστήματος, λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό) που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και τον έλεγχο του ΟΠΣΥΔΔ.

– Την παροχή των αναγκαίων αδειών χρήσης για την υλοποίηση και πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΥΔΔ (συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων).

  • Το δεύτερο έργο είναι ο «Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών», με προϋπολογισμό 4.850.000 ευρώ και χρόνο υλοποίησης 24 μήνες.

Αντικείμενο του έργου είναι ο μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων Προξενικών υπηρεσιών μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant), για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της γενικής κυβέρνησης, με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών.

Οι νέες διαδικασίες θα υποστηρίζουν και θα περιλαμβάνουν την άμεση και επί 24ωρης βάσης επικοινωνία των πολιτών με τις Προξενικές Αρχές, στα εξής θέματα:

– Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

Στρατολογικά θέματα όπως, κατάταξη, αναβολή, απαλλαγή, μειωμένη θητεία, αναγνώριση θητείας, εξαγορά θητείας.

Έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου και συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις έκδοσης διαβατηρίου, το κόστος, ο χρόνος έκδοσης, ο τρόπος παραλαβής και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο πολίτης σε περίπτωση κλοπής διαβατηρίου.

Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου.

– Έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

– Σύνταξη πληρεξουσίου.

– Έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, μετοίκησης, μονίμου κατοίκου εξωτερικού, μετατροπή άδειας οδήγησης, θεώρηση νοσηλίων, ακριβές αντίγραφο, μεταφορά κατοικίδιου στην Ελλάδα.

– Οδηγίες αναφορικά με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις λόγω Covid-19.

– Θέματα φορολογίας όπως οδηγίες για την πληρωμή φόρων, για την αποφυγή διπλής φορολογίας, πρόσβαση στο myTaxisNet, ορισμός φορολογικού εκπροσώπου.

– Έκδοση θεώρησης εισόδου.

Μέσω εικονικής υποβοήθησης θα παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος πολίτης, ενώ συνημμένα θα μπορεί να βρει και τις σχετικές αιτήσεις. Επιπλέον, θα διατίθεται λίστα με στοιχεία επικοινωνίας μεταφραστών, καθώς και οδηγίες για να κλείσει κάποιος ηλεκτρονικά ραντεβού. Σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται συναρμόδιες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα για φορολογικά ή στρατολογικά θέματα), η υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης θα παραπέμπει στην αντίστοιχη υπηρεσία παραθέτοντας τον σχετικό σύνδεσμο.

Η υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών χωρίς να χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενείο, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο, χρόνο και χρήματα για τους πολίτες.

Σε περιπτώσεις που τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, ο πολίτης θα λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την ημέρα και ώρα που δύναται να προσέλθει στο Προξενείο και να παραλάβει τα έγγραφα. Τέλος θα υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω της υπηρεσίας e-paravolo (για Αρχές εντός της Ε.Ε.) ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της προξενικής Αρχής.

 

 

Το τρίτο έργο είναι το «Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΠΣΑΠΕ» με προϋπολογισμό 952.320 ευρώ και χρόνο υλοποίησης 15 μήνες.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ).

Το ΠΣΑΠΕ αποτελεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. Θα λειτουργεί ως μία «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα δύναται να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του με  τη συμπλήρωση φόρμας, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών. Επιπλέον, τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην αδειοδοτική διαδικασία θα διακινούνται μέσω του νέου αυτού συστήματος, καθιστώντας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών απαραίτητη.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία είτε συγκεντρωτικά για μια περιφέρεια είτε για ολόκληρη την Επικράτεια, με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ΑΠΕ. Επιπλέον, το ΠΣΑΠΕ θα υποστηρίζει απαραίτητες λειτουργικές εφαρμογές όπως ο επιμερισμός του ειδικού τέλους ΑΠΕ.

 

Τέλος, το τέταρτο έργο αφορά στην επέκταση των δυνατοτήτων του πληροφοριακού συστήματος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με προϋπολογισμό 491.784, και χρόνο υλοποίησης 15 μήνες.

Χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, και αντικείμενό του είναι η επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΠΔΠΧ προς τους πολίτες, επιχειρήσεις, Δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών της. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

 

– Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης υπευθύνων επεξεργασίας σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εργαλείου υποβοήθησης της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη διαχείριση γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

 

– Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος αυτοεκτίμησης (self – assessment) σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων (προσανατολισμένο κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς).

 

– Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης προγραμματισμού – εκτέλεσης διοικητικών ελέγχων από την ΑΠΔΠΧ.

 

– Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης πολιτών στην υποβολή καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ.

 

– Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης στην άσκηση δικαιωμάτων στους υπευθύνους επεξεργασίας.

 

– Δημιουργία περιεχομένου web ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ιδίως για τα παιδιά.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here