Να προχωρήσουν οι ΑΕΠΕΥ στις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με επιστολή που έστειλε.

Σε αυτή παρουσιάζει το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο καλείται η κάθε εταιρεία να εφαρμόσει προβαίνοντας στις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Ενδεικτικά, σημειώνει, κάθε ΑΕΠΕΥ «θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει την κατηγοριοποίησή της με ημερομηνία αναφοράς 26.6.2021, να προσδιορίσει τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν στα συστήματά της για την εξαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων».

Ζητά «να γίνει εκτίμηση του αντικτύπου που θα έχει η εφαρμογή των προβλεπομένων στο νέο θεσμικό πλαίσιο στα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας κτλ καθώς και να λάβει κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο ή να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της με το νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την έναρξη ισχύος, ήτοι στις 26 Ιουνίου 2021».