της Ελενας Ερμείδου

Ψηλά στην ατζέντα του World Economic Forum 2020 είναι τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τα θέματα διακυβέρνησης (ESG). Οι Ασφαλιστικές των οποίων το αποτύπωμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων είναι πολλαπλό λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους άρχισαν να παίρνουν θέσεις και χαράσουντις νέες πολιτικές τους. Στο επίκεντρο των μεγάλων αλλαγών η Interamerican 

Οι αλλαγές, σύμφωνα με το World Economic Forum 2020 συντελούνται από την κορυφή της ηγεσίας, προχωρούν και υιοθετούνται από τις χαμηλότερες βαθμίδες της ηγεσίας. Ως εκ τούτου ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαδραματίσει μείζονα ρόλο, καθώς γνωρίζει καλύτερα τους στόχους και τα επιχειρηματικά κίνητρα, το επίπεδο πολιτισμού μίας κοινωνίας, το πώς λειτουργεί η αγορά, τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι ESG παράγοντες αναφέρει το WEF θα βρίσκονται στην καθημερινή ημερησία διάταση των διοικητικών συμβουλίων και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν καθοριστεί από αυτά σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ESG, οι νέες επιχειρηματικές στρατηγικές καθώς  οι τρόποι επίβλεψης των εφαρμογών ESG σε όλο το εύρος.

Μη χρηματοοικονομικές παράμετροι στη στρατηγική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων: το παράδειγμα της INTERAMERICAN

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι προϊδεασμένες για τη διεύρυνση των απαιτήσεων -όσον αφορά στις δραστηριότητές τους- πέραν των χρηματοοικονομικών παραμέτρων, τονίζει στο ρεπορτάζ του IW ο Γιάννης Ρούντος Διευθυντής Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Αναφερόμενος στα θέματα εταιρικής υπευθυνότητας εξηγεί: “Έχουμε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο – αυτό είναι, σήμερα, το θέμα συζήτησης: η κανονιστική συμμόρφωση. Οι πιέσεις που ασκούνται από την κοινωνία των πολιτών στον επιχειρηματικό κόσμο για επιλογές διακυβερνητικής επάρκειας και ακεραιότητας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας, γίνονται όλο και πιο έντονες. Οδεύουμε σταδιακά προς μια υποχρεωτικότητα αναφοράς σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, καθώς δεν αρκεί μόνο η αποτύπωση της οικονομικής επίδρασης που αυτές ασκούν στους stakeholders.

Οι κατευθύνσεις ορίζονται, πλέον, από παγκόσμια κέντρα και για την ασφαλιστική κοινότητα, όπου καθοδηγητικά πρωτοστατεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, από τον «προθάλαμο» ακόμη των συγχρόνων εξελίξεων, από την προηγούμενη δεκαετία. Αξίζει να αναφερθώ σχετικά στην πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. για μια βάση Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης  (Principles for Sustainable Insurance – PSI, από το United Nations Environment Programme Finance Initiative). Καθώς ο προαιρετικός χαρακτήρας προσελκύει σε δέσμευση και συμμετοχή επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον, η INTERAMERICAN ήταν η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που συμμετείχε ιδρυτικά στη Διακήρυξη του PSI, το 2012 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ειδικότερα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, επειδή θεωρούνται επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, είχαμε τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για NonFinancial Reporting, δηλαδή της αναφοράς μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών/στοιχείων επιδόσεων, μετά την ενσωμάτωση στη νομοθεσία μας (ν.4403/2016) της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2014, έστω με τη συνήθη ελληνική καθυστέρηση. Και σε αυτό το ζήτημα, η INTERAMERICAN έχει ανταποκριθεί με δύο, ήδη, ενοποιημένες Εκθέσεις για το 2017 και το 2018.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι ασφαλιστικές δραστηριότητες που εξ ορισμού αφορούν, πρωτίστως, στη διαχείριση κινδύνων, εισάγονται πλέον στην αναγκαιότητα ανάληψης ευρύτερων σχετικών ευθυνών, δεδομένων των πολλαπλών επιδράσεων της ασφαλιστικής λειτουργίας στους τρεις βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σε αρκετούς από τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του Ο.Η.Ε. είναι διακριτή η συνάφεια -άμεση ή έμμεση- των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με τη βιωσιμότητα, είτε οι εταιρείες ενεργούν ασφαλιστικά για την ευημερία και την υγεία, τους οικονομικούς πόρους και την προστασία από καταστροφικά γεγονότα (δηλαδή προληπτικά και αποζημιωτικά) είτε ενεργούν ως επενδυτές.

Συνεπώς, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, που θα επηρεάσει τις διαστάσεις των στρατηγικών τοποθετήσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ασφαλιστική βιομηχανία. Και βέβαια, στις νέες διαστάσεις παραμετροποιούνται οι  παράγοντες ενδιαφέροντος για την οικονομική και κοινωνική ευημερία που ανέφερα, ενώ αποτυπώνονται και απολογιστικά. Για την INTERAMERICAN στρατηγικά, αυτή νέα πραγματικότητα είναι εντεταγμένη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και εκφράζεται τόσο στις σχετικές εταιρικές πρωτοβουλίες όσο και στις Εκθέσεις για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση του οργανισμού. Θα έλεγα ότι, ουσιαστικά, αναπροσδιορίζεται αναπόφευκτα πλέον η ίδια η έννοια της ασφάλισης και ο χαρακτήρας της ασφαλιστικής εταιρείας, πέρα από τις ασφαλιστικές πρακτικές που γνωρίζαμε έως σήμερα.”.

Σύμφωνα με το World Economic Forum 2020 Διοικητικό Συμβούλιο καλείται:

  • Κατ ‘αρχήννα αναλάβει την ηγεσία μευπευθυνότητα
  • να αρακολουθεί την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων ενός οργανισμού
  • να κατανοεί τον δυνητικό αντίκτυπο και τους συναφείς κινδύνους τωνπαραγόντων ESG στο μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού
  • να ευθυγραμμίσει το μοντέλο με τις απαιτήσεις των επενδυτών
  • να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις παρακολουθούνται και εφαρμόζονται
  • να προωθεί την κουλτούρα του οργανισμού συνδυάζοντας τους παράγοτνες ESG οι οποίοι αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here