Στην ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου Vivartia μέσα από την ανάληψη νέων προϊοντικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, στοχεύει η στρατηγική του ομίλου για το β’ εξάμηνο του 2018.

Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της MIG, ο όμιλος Vivartia στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού του πλάνου θα συνεχίσει τις ενέργειες περαιτέρω ενδυνάμωσης της παρουσίας του τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στις υπάρχουσες, αξιοποιώντας υπάρχοντα ή και νέα κανάλια διανομής. Η διοίκηση του ομίλου αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές, καθώς οι εταιρείες του λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο όμιλος αξιοποιώντας τις στοχευμένες ενέργειες ενδυνάμωσης των λειτουργικών του τομέων, στοχεύει σε ανάπτυξη στο βαθμό που το γενικότερο οικονομικό κλίμα το επιτρέψει.

Βασικός στόχος εξακολουθεί να είναι η ισχυροποίηση των θυγατρικών του ομίλου, μέσω μεγέθυνσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και βελτίωσης της κερδοφορίας τους. Επιδίωξη είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και η παροχή διαρκώς βελτιωμένων και ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Κατά το α΄εξάμηνο του 2018 οι πωλήσεις του τομέα ανήλθαν στο ποσό των € 289,8 εκ. (εκ των οποίων € 2,9 εκ. διατομεακά έσοδα) αυξημένες κατά 3,8% σε σύγκριση με το ποσό των € 279,2 εκ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (εκ των οποίων διατομεακά € 2,6 εκ.).

Οι πωλήσεις του λειτουργικού τομέα αναλύονται ως εξής:

Γαλακτοκομικά: € 141,2 εκ., Κατεψυγμένα: € 73,0 εκ. και Εστίαση και Ψυχαγωγία: € 78,7 εκ. (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους € 3,2 εκ.).

Το EBITDA ανήλθε σε € 18,6 εκ. συγκριτικά με € 19,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των € (8,1) εκ. σε σύγκριση με τη ζημιά ποσού των € (9,3) εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Ο καθαρός δανεισμός κατά την 30/06/2018 ανήλθε στο ποσό των € 391,5 εκ. σε σύγκριση με το ποσό των € 335,7 εκ. κατά την 31/12/2017.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μεταφορά βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού € 45 εκ. περίπου, στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης των ΚΟΔ του ομίλου Vivartia εντός του α’ εξαμήνου του 2018.

Σημειώνεται ότι εντός του Ιουνίου του 2018 ολοκληρώθηκε η εν λόγω αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου Vivartia με τις τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Ergasias Α.Ε., Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Η συμφωνία ενσωματώνει όρους επωφελείς για τον όμιλο δεδομένου ότι προβλέπει ουσιαστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και επέκταση της διάρκειας των ομολογιακών δανείων του oμίλου, μέχρι τον Οκτώβριο του 2024.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here