Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΤΕΡ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13η μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.    Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2017 (01.01.2017 μέχρι 31.12.2017) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.    Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.    Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2018 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2017.

5.    Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6.    Tροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του καταστατικού

7.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here