Στην έκδοση Έκδοση 4,98 εκατ. warrants υπέρ του ελληνικού δημοσίου, με τιμή εξαγοράς 12,8396 ευρώ ανά τίτλο, προχώρησε η Attica Bank.

  • Η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων, είναι το χρονικό διάστημα από 09-08-2023 έως και την 23-08-2023.

H Attica Bank AE Tραπεζική , σε συνέχεια της από 24-07-2023 ανακοίνωσής της, και στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

– Η Τράπεζα εξέδωσε στις 27-07-2023, 4.980.256 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της καταχώρισης αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων («το Κεντρικό Αποθετήριο») .

– Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της άνω ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 06-07-2023 και με τιμή εξαγοράς 12,8396 ευρώ ανά τίτλο.

– Η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων, είναι το χρονικό διάστημα από 09-08-2023 έως και την 23-08-2023.

– Κάθε υφιστάμενη κοινή μετοχή αντιστοιχεί (κατόπιν στρογγυλοποίησης) σε δικαίωμα απόκτησης 0,11 τίτλων, ενώ επιτρέπεται απόκτηση ακεραίου και μόνο αριθμού τίτλων και συνεπώς ο ενασκών μέτοχος θα πρέπει να κατέχει αντίστοιχο ελάχιστο αριθμό μετοχών.

– Παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων με Τιμή Εξαγοράς 12,8396 ευρώ ανά τίτλο.

– Aν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί θα κατανέμονται αναλογικά στους υφιστάμενους μετόχους και, εάν μετά και την παραπάνω κατανομή, παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί κατανέμονται αναλογικά σε τρίτους επενδυτές που έχουν προεγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων.

Αν ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τίτλων που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές ικανοποιούνται στο σύνολό τους. Αν ο αριθμός των αδιαθέτων δεν επαρκεί για την κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα αποφασίσει με νεότερη απόφασή του για τον τρόπο κατανομής των αδιαθέτων.

– Η αίτηση που θα υποβληθεί από τους υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων καθώς και για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων κατά την αναφερόμενη ως άνω προθεσμία θα είναι ενιαία και τα δικαιώματα θα ασκηθούν ταυτόχρονα.

Η άνω αίτηση υποβάλλεται είτε στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας είτε στο θεματοφύλακα του κάθε επενδυτή, ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλλεται το τίμημα που αντιστοιχεί στην εξαγορά των άνω τίτλων. Η παραλαβή των αρχείων και εγγραφών που υποβάλλονται στην Τράπεζα εκ μέρους των χειριστών θα γίνεται από την Διεύθυνση Υποστήριξης Treasury & Capital Markets και Μετοχολογίου (αρμόδιοι: κα Θεοδώρα Καλαρίτη, κα Μαρίνα Απανωμεριτάκη τηλ.210 3669573-2103669571) στην εξής διεύθυνση e-mail: amk@atticabank.gr

– Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για αδιάθετους τίτλους που δεν ικανοποιηθεί, το αναλογούν τίμημα θα επιστρέφεται στο αιτούντα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των αδιάθετων τίτλων.

– Ο Συμμετέχων του Ελληνικού Δημοσίου (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) προβαίνει στον έλεγχο των αιτημάτων, την απόδοση του αναλογούντος αριθμού τίτλων, τον διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και την απόδοση του προϊόντος της αγοράς των τίτλων στο Ελληνικό Δημόσιο.

– Με την πάροδο της προθεσμίας εξαγοράς θα ακολουθήσει ενημέρωση της Τράπεζας προς τους αιτούντες για τον αριθμό των τίτλων που θα περιέλθουν στην κατοχή τους, μέσω της καταχώρισης των τίτλων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των αιτούντων-δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

– Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ, μετά τη λήξη της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στον όρο 6 της ΠΥΣ, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4548/2018 (Α’ 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της άνω περιγραφόμενης διαδικασίας οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

– Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή της για την εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και για το χρονικό διάστημα διαπραγμάτευσής τους.

– Μετά τη λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης, οι τίτλοι θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

Για την εισαγωγή των τίτλων, καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή τους στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.