Στα 220 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου Ελλάκτωρ το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας άνοδο 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα συγκρίσιμα EBITDA του ομίλου ανήλθαν στα 67 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 12 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας το τρίτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο για τον όμιλο.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου στο Α’ Τρίμηνο 2022

 • Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο Α’ Τρίμηνο 2022 σε €220,2 εκατ., αυξημένος κατά 14,1% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2021 (€193,0 εκατ.).
 • Το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) του Ομίλου ανήλθε στο Α’ Τρίμηνο 2022 σε €74,9 εκατ. αυξημένο κατά 49,7% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2021 (€50,1 εκατ.).
 • Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €12,0 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2022 έναντι €13,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, μειωμένα κατά 9,3%.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), στο Α’ Τρίμηνο 2022, ενισχύθηκαν κατά πολύ, με συγκρίσιμο EBITDA(1) €67,3 εκατ., ήτοι αύξηση 64,5% (δημοσιευμένο EBITDA €58,3 εκατ., ήτοι αύξηση 42,5%), σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο 2021 (€40,9 εκατ.)
 • Το περιθώριο συγκρισίμου EBITDA, στο Α’ Τρίμηνο 2022, διαμορφώθηκε σε 30,6% (περιθώριο δημοσιευμένου EBITDA σε 26,5%) έναντι 21,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) για το Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε κέρδη €30,9 εκατ. έναντι €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) στο Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε κέρδη €12,0 εκατ., έναντι ζημιών €7,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
 • Τα αναπροσαρμοσμένα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ)(1) στο Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €14,0 εκατ., έναντι ζημιών €9,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (δημοσιευμένα EAΤ €7,0 εκατ.), με επιστροφή πλέον του Ομίλου στην καθαρή κερδοφορία, μετά από 11 συνεχόμενα ζημιογόνα τρίμηνα.
 • Το EBITDA του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο του 2022, ύψους €67,3 εκατ. (δημοσιευμένο €58,3 εκατ.) έναντι €40,9 εκατ. (Α Τρίμ. 2021), επηρεάστηκε θετικά, από τη βελτίωση των κάτωθι Κλάδων.

Συγκεκριμένα:

 • της Κατασκευής, με εκμηδένιση των λειτουργικών ζημιών (EBITDA -€9,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021)
 • των Παραχωρήσεων κατά +€13,1 εκατ. (συγκρίσιμο EBITDA €33,3 εκατ.) αύξηση 64,9%, ωστόσο η συνεισφορά από το δημοσιευμένο EBITDΑ (€24,3 εκατ.) στον κλάδο ήταν +€4,1 εκατ. (επιβάρυνση με ποσό ύψους €9 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας “Ελπίς”),
 • του Περιβάλλοντος κατά +€3,3 εκατ., αύξηση 78,0% (EBITDA €7,6 εκατ.) και
 • της Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων κατά +€0,8 εκατ., αύξηση 93,0% (EBITDA €1,7 εκατ.),

ενώ το EBITDA των ΑΠΕ κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021, και διαμορφώθηκε σε €26,9 εκατ. έναντι €27,6 εκατ. μειωμένα κατά €0,7 εκατ. (μείωση 2,5%) και τέλος των Λοιπών με EBITDA στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (EBITDA -€2,3 εκατ.)

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.03.2022 σε €493 εκατ. (περιλαμβανομένου του Μορέα) έναντι €470 εκατ. στις 31.12.2021 κυρίως λόγω της επίτευξης θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών στο Α’ τρίμηνο 2022 ύψους €40,1 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €427 εκατ. και καταθέσεις €39 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €570,6 εκατ. στις 31.03.2022 έναντι €577,9 εκατ. στις 31.12.2021.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

« Το 1ο Τρίμηνο του 2022, επισφραγίζει τη θετική πορεία του Ομίλου ως αυτή αποτυπώθηκε και στα ετήσια αποτελέσματα του ’21 και επαναφέρει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε καθαρή κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2019 (ή μετά από 11 ζημιογόνα τρίμηνα) επιβεβαιώνοντας τους στρατηγικούς στόχους της διοίκησης. Με κέρδη μετά από φόρους €14 εκατ., συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €67,3 εκατ. και με περιθώριο λειτουργικών κερδών να διαμορφώνεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 4 ετών αγγίζοντας το 31%, ο Όμιλος αφήνει πίσω του μία μακρά διαδρομή αρνητικών αποτελεσμάτων και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική μας δραστηριότητα με το ανεκτέλεστο να ανέρχεται πλέον σε €2,6 δισ., κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών.

Σημειώνεται επίσης ότι, μετά την συμμετοχή της Motor Oil Hellas (ΜΟΗ) με ποσοστό 29,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όμιλος έλαβε προσφορά από τη ΜΟΗ, με την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον της για την εξαγορά του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κατόπιν τούτου η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ευρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της εν λόγω προσφοράς, ενώ έχει αναθέσει σε χρηματοοικονομικό σύμβουλο την εκπόνηση γνωμοδότησης περί του ευλόγου του τιμήματος (fairness opinion).

Παρά τις προκλήσεις του πολέμου στην Ουκρανία και του αυξημένου πληθωρισμού, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχοντας ολοκληρώσει μια σημαντική πορεία αναδιάρθρωσης, με νέα πλέον μετοχική βάση, επανέρχεται στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι έτοιμος να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου υποδομών, στοχεύοντας στη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την ελληνική κοινωνία».