Η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ενημερώνει ότι σε εφαρμογή του εγκριθέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 27.06.2023 και εξειδικευθέντος με την από 19.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους αυτής και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών («Δικαιούχοι»), διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 150 Δικαιούχους, συνολικά 1.284.388 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Η ανωτέρω διάθεση δωρεάν ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου ετήσιου σχήματος μεταβλητών αποδοχών και κατόπιν διαπίστωσης της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτού.

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €4.518.476,98, βάσει της τιμής κλεισίματος €3,518 της μετοχής της Εταιρείας στις 02.07.2024.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2023 προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Οι Δικαιούχοι που εμπίπτουν στην κατηγορία των μελών του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (MRTs) έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.608.759 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,21% του συνόλου των μετοχών της