Σε 10,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από μισθώματα της Trade Estates ΑΕΕΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,6%.

H εν λόγω αύξηση προέρχεται από την πλήρη ενσωμάτωση μισθωμάτων από νέες επενδύσεις, όπως στο Εμπορικό Πάρκο FLORIDA1, Εμπορικό Πάρκο οδού Πειραιώς και Εμπορικό Πάρκο Χαλανδρίου, καθώς και τη θετική απόδοση των μισθωτών των εμπορικών ακινήτων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2023.

Τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 13,4 εκατ. ευρώ, έναντι 13,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και της αύξησης των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Αdjusted EBITDA) το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,0 εκατ. ευρώ το πρώτο Εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 24,1%. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 9,0 εκατ. ευρώ, έναντι 7,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο δείκτης απόδοσης χαρτοφυλακίου την 30η Ιουνίου 2023 διαμορφώθηκε στο 7,0% ενώ η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Ιουνίου 2023 ήταν 225,0 εκατ. ευρώ ή 2,49 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σύγκριση με την 30η Ιουνίου 2022.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2023 συνεχίστηκαν οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις, παρά τις σημαντικές μακροοικονομικές προκλήσεις, και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας μας επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με τους τζίρους λιανικής των μισθωτών μας να συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση», δηλώνει σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης, τονίζοντας ότι «Σε βάθος τετραετίας, διαθέτουμε εξασφαλισμένες αναπτύξεις που θα αυξήσουν την αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων στο ποσό των 500 εκατ. ευρώ έως το 2027 ενώ, παράλληλα, αξιολογούμε νέα projects που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αξία χαρτοφυλακίου στα επίπεδα των 700 εκατ. ευρώ».

Η εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 30η.06.2023 περιλαμβάνει δώδεκα ακίνητα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 291.557 τ.μ. και ενός υπό ανάπτυξη ακινήτου και συνολική αξία αποτίμησης της εύλογης αξίας αυτού που ανέρχεται στα 329,9 εκατ. ευρώ, ενώ η εύλογη αξία των ακινήτων των τριών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει κατά 50% ανέρχεται σε 10,7 εκατ. ευρώ.