Ένα σημαντικό έργο στο πλαίσιο του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις δραστηριότητες αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Ειδικότερα υπογράφηκε από τα συναρμόδια υπουργεία η ανάθεση στο ΤΕΕ το έργο της Ψηφιοποίησης Φακέλων Οικοδομικών Αδειών, ένα έργο που αναμένεται να λύσει, μεταξύ άλλων, προβλήματα που ανακύπτουν στην αρχειοθέτηση, χρήση (λήψη αντιγράφων) και ασφάλεια του φυσικού αρχείου από φθορά ή καταστροφή.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ΤΕΕ

Για την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και την καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος οφείλει να:

-Λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή εκτέλεσης και να προκηρύξει σχετικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες,

-υποστηρίξει την δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργία αυτών,

-προωθήσει την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογές και δεδομένα) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας,

-συντηρεί το λογισμικό του συστήματος και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό έτσι ώστε αυτά να μπορούν να διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις εφόσον απαιτηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια,

-υποστηρίζει τις υπηρεσίες στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών κατά την διάρκεια του έργου.

Σημειώνεται επίσης πως για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών» θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στο Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud) η οποία θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».

Βάιος Κρόκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here