Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούμενων κατά τουλάχιστον με 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΤΑΑ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). 

Τα δάνεια του ΤΑΑ παρέχονται σε επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακος και τις εξαγωγές. Τα δάνεια κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη. 

Τα δάνεια του ΤΑΑ, συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με το ΤΑΑ. Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου, η ιδιωτική συμμετοχή, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα, τουλάχιστον το 20%, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

ΔιαδικασΙα επιλεξιμΟτητας επενδυτικΩν σχεδΙων 

Η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων (ΕΣ) στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του ΤΑΑ διενεργείται σε δύο στάδια: 

❖ Από το τραπεζικό ίδρυμα που υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο, το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τραπεζικούς όρους. 

❖ Από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, κατόπιν της προέγκρισης της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τη δανειοδοτούσα Τράπεζα και περιλαμβάνει την αξιολόγηση: 

o Ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου.
o Επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle – DNSH).
o Επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ.

Οι επενδυτικοί στόχοι είναι: 

▪ πράσινη μετάβαση,

▪ ψηφιακός μετασχηματισμός,

▪ καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη,

▪ ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

▪ εξωστρέφεια. 

ΕπιλΕξιμες ΔαπΑνες 

 1. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων
 2. Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 3. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 4. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν: 

 1. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)
 2. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ1)
 3. Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 4. Υπηρεσίες τρίτων
 5. Αναλώσιμα
 6. Λειτουργικά(επικοινωνία,ενέργεια,συντήρηση,μισθώματα,έξοδαδιοίκησης,ασφάλισηκ.λπ.)
 7. Κόστοςκεφαλαίων
 8. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της
  επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)
 9. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας(Marketing)

 

 

ΠροθεσμΙες

Στην παρούσα φάση οι διαδικασίες δανειοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here